આઝમગ., ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

આઝમગ. : સોનાનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
58,880
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,880 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,140 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,000 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +10.00
આઝમગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
આઝમગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,720
આઝમગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,167
આઝમગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
આઝમગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 58,880
આઝમગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
આઝમગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
આઝમગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,971
આઝમગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,350
આઝમગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,460
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,280
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,239
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,280
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,030
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,150
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,147
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,190
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,270
આઝમગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

આઝમગ. : ચાંદીનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
72,020.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,020 -1,210.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,220 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,970 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,110 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,010 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,000 +0.00
આઝમગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
આઝમગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,740
આઝમગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,560
આઝમગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
આઝમગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 72,020
આઝમગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,420
આઝમગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
આઝમગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,083
આઝમગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,070
આઝમગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,420
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,430
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,930
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,631
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,930
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,510
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,990
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,310
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,464
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,720
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,930
આઝમગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ