આઝમગ., ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

આઝમગ. : સોનાનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
51,710
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 51,710 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,710 -220.00
30 જૂન 2022 51,930 -100.00
29 જૂન 2022 52,030 +180.00
28 જૂન 2022 51,850 +30.00
27 જૂન 2022 51,820 +30.00
26 જૂન 2022 51,790 +0.00
26 જૂન 2022 51,790 -150.00
21 જૂન 2022 51,940 -100.00
20 જૂન 2022 52,040 -150.00
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,710
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,710
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,710
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
આઝમગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 51,710
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
આઝમગ. સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
આઝમગ. સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
આઝમગ. સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,050
આઝમગ. સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,922
આઝમગ. સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,480
આઝમગ. સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,120
આઝમગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,530
આઝમગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,410
આઝમગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,356
આઝમગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,810
આઝમગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,480
આઝમગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

આઝમગ. : ચાંદીનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
59,710.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 59,710 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,710 -750.00
30 જૂન 2022 60,460 -490.00
29 જૂન 2022 60,950 -420.00
28 જૂન 2022 61,370 +200.00
27 જૂન 2022 61,170 +260.00
26 જૂન 2022 60,910 +0.00
26 જૂન 2022 60,910 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,180 -200.00
20 જૂન 2022 62,380 -610.00
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,710
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,710
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,710
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 59,710
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
આઝમગ. ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
આઝમગ. ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,430
આઝમગ. ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,140
આઝમગ. ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,924
આઝમગ. ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,430
આઝમગ. ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,350
આઝમગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,630
આઝમગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,430
આઝમગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,791
આઝમગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,090
આઝમગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,430
આઝમગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ