અપર સિબનસિરી, અરુણાચલ પ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

અપર સિબનસિરી : સોનાનો દર

05 ડિસેમ્બર 2023
62,780
+270.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 ડિસેમ્બર 2023 62,510 -950.00
03 ડિસેમ્બર 2023 63,460 +0.00
02 ડિસેમ્બર 2023 63,460 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 63,450 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,720 -330.00
29 નવેમ્બર 2023 63,050 +350.00
28 નવેમ્બર 2023 62,700 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,750 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 61,750 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 61,740 +0.00
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,460
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,510
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,220
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,450
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (04 ડિસેમ્બર) 62,510
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,050
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,940
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,150
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 61,040
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,720
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,510
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,710
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,369
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,670
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,160
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,720
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,460
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,084
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,650
અપર સિબનસિરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,660
અપર સિબનસિરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

અપર સિબનસિરી : ચાંદીનો દર

05 ડિસેમ્બર 2023
76,140.00
+40.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 ડિસેમ્બર 2023 76,100 -1,820.00
03 ડિસેમ્બર 2023 77,920 +10.00
02 ડિસેમ્બર 2023 77,910 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 77,900 +410.00
30 નવેમ્બર 2023 77,490 +1,150.00
29 નવેમ્બર 2023 76,340 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,670 +1,300.00
27 નવેમ્બર 2023 74,370 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 74,370 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 74,360 +0.00
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,920
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 76,100
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 77,458
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,900
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (04 ડિસેમ્બર) 76,100
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,490
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,300
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,888
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,590
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,490
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,160
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,920
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,800
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,980
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,950
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,050
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,970
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,402
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,040
અપર સિબનસિરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,980
અપર સિબનસિરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ