ગોલપરા, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગોલપરા : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
60,080
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 60,080 +190.00
05 જૂન 2023 59,890 +230.00
04 જૂન 2023 59,660 +10.00
03 જૂન 2023 59,650 +0.00
02 જૂન 2023 59,650 -650.00
01 જૂન 2023 60,300 +0.00
31 મે 2023 60,300 +20.00
30 મે 2023 60,280 +500.00
29 મે 2023 59,780 +90.00
28 મે 2023 59,690 +0.00
ગોલપરા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,300
ગોલપરા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,650
ગોલપરા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,872
ગોલપરા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,300
ગોલપરા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 60,080
ગોલપરા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,710
ગોલપરા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,680
ગોલપરા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,642
ગોલપરા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,140
ગોલપરા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,300
ગોલપરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,370
ગોલપરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,650
ગોલપરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,372
ગોલપરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,650
ગોલપરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,130
ગોલપરા સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,890
ગોલપરા સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,080
ગોલપરા સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,908
ગોલપરા સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 56,010
ગોલપરા સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,640
ગોલપરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગોલપરા : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
72,180.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 72,180 +60.00
05 જૂન 2023 72,120 -110.00
04 જૂન 2023 72,230 +10.00
03 જૂન 2023 72,220 +0.00
02 જૂન 2023 72,220 -630.00
01 જૂન 2023 72,850 +480.00
31 મે 2023 72,370 +1,070.00
30 મે 2023 71,300 -30.00
29 મે 2023 71,330 -180.00
28 મે 2023 71,510 +10.00
ગોલપરા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,850
ગોલપરા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,120
ગોલપરા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,303
ગોલપરા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,850
ગોલપરા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 72,180
ગોલપરા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,150
ગોલપરા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,410
ગોલપરા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,921
ગોલપરા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,560
ગોલપરા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,370
ગોલપરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,340
ગોલપરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,360
ગોલપરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,970
ગોલપરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,450
ગોલપરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,560
ગોલપરા ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,440
ગોલપરા ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,980
ગોલપરા ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,122
ગોલપરા ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,590
ગોલપરા ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,440
ગોલપરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ