પૂંછ, જમ્મુ કાશ્મીર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂંછ : સોનાનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
50,000
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,370 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,640 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,640 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,630 -600.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,230 +600.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,630 +200.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,430 -90.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,520 -30.00
પૂંછ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,810
પૂંછ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,370
પૂંછ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,084
પૂંછ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,200
પૂંછ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 50,000
પૂંછ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,740
પૂંછ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,880
પૂંછ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,848
પૂંછ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,530
પૂંછ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,880
પૂંછ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,430
પૂંછ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,580
પૂંછ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,073
પૂંછ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,790
પૂંછ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,580
પૂંછ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,000
પૂંછ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
પૂંછ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,165
પૂંછ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
પૂંછ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,010
પૂંછ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પૂંછ : ચાંદીનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
56,540.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,440 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,320 -950.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,270 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,270 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,260 -1,740.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 58,000 +690.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,310 +970.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,340 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,640 -50.00
પૂંછ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 58,000
પૂંછ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,440
પૂંછ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,454
પૂંછ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,440
પૂંછ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 56,540
પૂંછ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
પૂંછ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,110
પૂંછ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,029
પૂંછ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,440
પૂંછ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,120
પૂંછ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,960
પૂંછ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,780
પૂંછ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,106
પૂંછ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,800
પૂંછ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,800
પૂંછ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
પૂંછ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,550
પૂંછ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,579
પૂંછ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,660
પૂંછ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,550
પૂંછ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ