ચંદીગ. : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચંદીગ. : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચંદીગ. 28 સપ્ટેમ્બર 2023 57,670

ચંદીગ. : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચંદીગ. 28 સપ્ટેમ્બર 2023 70,440