ચંદીગ. : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચંદીગ. : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચંદીગ. 10 .ગસ્ટ 2022 52,290

ચંદીગ. : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચંદીગ. 10 .ગસ્ટ 2022 58,710