મણિપુર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મણિપુર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
ચાંદેલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
ચુરાચંદપુર 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
જિરીબમ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
કકચિંગ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
કાંગપોકપી 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
નાઈ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
ફેરઝાળ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
સેનાપતિ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
ટેમેંગલોંગ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
ટેન્ગ્નોપલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
થોબલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
ઉખરૂલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,780

મણિપુર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
ચાંદેલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
ચુરાચંદપુર 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
જિરીબમ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
કકચિંગ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
કાંગપોકપી 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
નાઈ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
ફેરઝાળ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
સેનાપતિ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
ટેમેંગલોંગ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
ટેન્ગ્નોપલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
થોબલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
ઉખરૂલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,670