મણિપુર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મણિપુર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ચાંદેલ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ચુરાચંદપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,300
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
જિરીબમ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
કકચિંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
કાંગપોકપી 17 એપ્રિલ 2024 73,300
નાઈ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ફેરઝાળ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
સેનાપતિ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ટેમેંગલોંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ટેન્ગ્નોપલ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
થોબલ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ઉખરૂલ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 17 એપ્રિલ 2024 73,300

મણિપુર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ચાંદેલ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ચુરાચંદપુર 17 એપ્રિલ 2024 84,050
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
જિરીબમ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
કકચિંગ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
કાંગપોકપી 17 એપ્રિલ 2024 84,050
નાઈ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ફેરઝાળ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
સેનાપતિ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ટેમેંગલોંગ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ટેન્ગ્નોપલ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
થોબલ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ઉખરૂલ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 17 એપ્રિલ 2024 84,050