મંડી, હિમાચલ પ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મંડી : સોનાનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
57,820
-110.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 57,930 -760.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,690 -230.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,920 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,180 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,180 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,170 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,050 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,610 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,450 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,450 +240.00
મંડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
મંડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,930
મંડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,145
મંડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,540
મંડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 57,930
મંડી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,590
મંડી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,360
મંડી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,017
મંડી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,400
મંડી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,500
મંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,080
મંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,320
મંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,285
મંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,320
મંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,080
મંડી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,240
મંડી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,200
મંડી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,193
મંડી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,240
મંડી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,320
મંડી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મંડી : ચાંદીનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
70,670.00
+80.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,590 -1,150.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,740 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,080 -1,210.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,290 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,290 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,280 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,020 -150.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,500 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,490 +420.00
મંડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,910
મંડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,590
મંડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,485
મંડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,900
મંડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 70,590
મંડી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,480
મંડી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,960
મંડી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,141
મંડી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,130
મંડી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,480
મંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,490
મંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,990
મંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,689
મંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,990
મંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,570
મંડી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,050
મંડી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,360
મંડી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,520
મંડી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,770
મંડી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,980
મંડી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ