વેલોર, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

વેલોર : સોનાનો દર

આજે 19 ઓક્ટોબર 2021
48,460
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
18 ઓક્ટોબર 2021 48,460 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,180 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,180 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,180 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,180 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,440 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,290 +10.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,280 +220.00
10 ઓક્ટોબર 2021 48,060 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 48,060 +0.00
વેલોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,180
વેલોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,500
વેલોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,263
વેલોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,540
વેલોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (18 ઓક્ટોબર) 48,460
વેલોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,780
વેલોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,790
વેલોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,847
વેલોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,360
વેલોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,790
વેલોર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,550
વેલોર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,090
વેલોર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,426
વેલોર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,550
વેલોર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,410
વેલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,670
વેલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,070
વેલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,993
વેલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,070
વેલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,550
વેલોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

વેલોર : ચાંદીનો દર

આજે 19 ઓક્ટોબર 2021
64,940.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
18 ઓક્ટોબર 2021 64,940 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,540 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,540 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,540 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,540 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,210 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,370 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,430 +560.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,870 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,870 +0.00
વેલોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,940
વેલોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,190
વેલોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,066
વેલોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,190
વેલોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (18 ઓક્ટોબર) 64,940
વેલોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 67,010
વેલોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,920
વેલોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,914
વેલોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,570
વેલોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,920
વેલોર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 70,000
વેલોર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,350
વેલોર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,686
વેલોર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 70,000
વેલોર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,680
વેલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 72,040
વેલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,800
વેલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,185
વેલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,930
વેલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 70,000
વેલોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ