કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 23 જુલાઈ 2024 72,590
બેંગ્લોર 23 જુલાઈ 2024 72,590
બેંગ્લોર રૂરલ 23 જુલાઈ 2024 72,590
બેલગામ 23 જુલાઈ 2024 72,590
બેલેરી 23 જુલાઈ 2024 72,590
બિદર 23 જુલાઈ 2024 72,590
બીજપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
ચામરાજનગર 23 જુલાઈ 2024 72,590
ચિકકાબલ્લાપુરા 23 જુલાઈ 2024 72,590
ચિકમગલુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
ચિત્રદુર્ગ 23 જુલાઈ 2024 72,590
દક્ષિણ કન્નડ 23 જુલાઈ 2024 72,590
દવાંગેરે 23 જુલાઈ 2024 72,590
ધરવાડ 23 જુલાઈ 2024 72,590
ગાડાગ 23 જુલાઈ 2024 72,590
ગુલબર્ગ 23 જુલાઈ 2024 72,590
હસન 23 જુલાઈ 2024 72,590
હવેરી 23 જુલાઈ 2024 72,590
કોડાગુ 23 જુલાઈ 2024 72,590
કોલર 23 જુલાઈ 2024 72,590
કોપલ 23 જુલાઈ 2024 72,590
માંડ્યા 23 જુલાઈ 2024 72,590
મૈસુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
રાયચુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
રામનગર 23 જુલાઈ 2024 72,590
શિમોગા 23 જુલાઈ 2024 72,590
તુમ્કુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
ઉદુપી 23 જુલાઈ 2024 72,590
ઉત્તર કન્નડ 23 જુલાઈ 2024 72,590
યાદગીર 23 જુલાઈ 2024 72,590

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 23 જુલાઈ 2024 88,480
બેંગ્લોર 23 જુલાઈ 2024 88,480
બેંગ્લોર રૂરલ 23 જુલાઈ 2024 88,480
બેલગામ 23 જુલાઈ 2024 88,480
બેલેરી 23 જુલાઈ 2024 88,480
બિદર 23 જુલાઈ 2024 88,480
બીજપુર 23 જુલાઈ 2024 88,480
ચામરાજનગર 23 જુલાઈ 2024 88,480
ચિકકાબલ્લાપુરા 23 જુલાઈ 2024 88,480
ચિકમગલુર 23 જુલાઈ 2024 88,480
ચિત્રદુર્ગ 23 જુલાઈ 2024 88,480
દક્ષિણ કન્નડ 23 જુલાઈ 2024 88,480
દવાંગેરે 23 જુલાઈ 2024 88,480
ધરવાડ 23 જુલાઈ 2024 88,480
ગાડાગ 23 જુલાઈ 2024 88,480
ગુલબર્ગ 23 જુલાઈ 2024 88,480
હસન 23 જુલાઈ 2024 88,480
હવેરી 23 જુલાઈ 2024 88,480
કોડાગુ 23 જુલાઈ 2024 88,480
કોલર 23 જુલાઈ 2024 88,480
કોપલ 23 જુલાઈ 2024 88,480
માંડ્યા 23 જુલાઈ 2024 88,480
મૈસુર 23 જુલાઈ 2024 88,480
રાયચુર 23 જુલાઈ 2024 88,480
રામનગર 23 જુલાઈ 2024 88,480
શિમોગા 23 જુલાઈ 2024 88,480
તુમ્કુર 23 જુલાઈ 2024 88,480
ઉદુપી 23 જુલાઈ 2024 88,480
ઉત્તર કન્નડ 23 જુલાઈ 2024 88,480
યાદગીર 23 જુલાઈ 2024 88,480