કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
બેંગ્લોર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
બેંગ્લોર રૂરલ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
બેલગામ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
બેલેરી 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
બિદર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
બીજપુર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ચામરાજનગર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ચિકકાબલ્લાપુરા 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ચિકમગલુર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ચિત્રદુર્ગ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
દક્ષિણ કન્નડ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
દવાંગેરે 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ધરવાડ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ગાડાગ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ગુલબર્ગ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
હસન 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
હવેરી 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
કોડાગુ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
કોલર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
કોપલ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
માંડ્યા 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
મૈસુર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
રાયચુર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
રામનગર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
શિમોગા 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
તુમ્કુર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ઉદુપી 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
ઉત્તર કન્નડ 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370
યાદગીર 27 ઓક્ટોબર 2021 49,370

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
બેંગ્લોર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
બેંગ્લોર રૂરલ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
બેલગામ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
બેલેરી 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
બિદર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
બીજપુર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ચામરાજનગર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ચિકમગલુર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ચિત્રદુર્ગ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
દક્ષિણ કન્નડ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
દવાંગેરે 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ધરવાડ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ગાડાગ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ગુલબર્ગ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
હસન 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
હવેરી 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
કોડાગુ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
કોલર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
કોપલ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
માંડ્યા 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
મૈસુર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
રાયચુર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
રામનગર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
શિમોગા 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
તુમ્કુર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ઉદુપી 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
ઉત્તર કન્નડ 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740
યાદગીર 27 ઓક્ટોબર 2021 67,740