કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ, કર્ણાટક સોનાના દરો, કર્ણાટક ચાંદીના દરો

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 20 મે 2022 51,770
બેંગ્લોર 20 મે 2022 51,770
બેંગ્લોર રૂરલ 20 મે 2022 51,770
બેલગામ 20 મે 2022 51,770
બેલેરી 20 મે 2022 51,770
બિદર 20 મે 2022 51,770
બીજપુર 20 મે 2022 51,770
ચામરાજનગર 20 મે 2022 51,770
ચિકકાબલ્લાપુરા 20 મે 2022 51,770
ચિકમગલુર 20 મે 2022 51,770
ચિત્રદુર્ગ 20 મે 2022 51,770
દક્ષિણ કન્નડ 20 મે 2022 51,770
દવાંગેરે 20 મે 2022 51,770
ધરવાડ 20 મે 2022 51,770
ગાડાગ 20 મે 2022 51,770
ગુલબર્ગ 20 મે 2022 51,770
હસન 20 મે 2022 51,770
હવેરી 20 મે 2022 51,770
કોડાગુ 20 મે 2022 51,770
કોલર 20 મે 2022 51,770
કોપલ 20 મે 2022 51,770
માંડ્યા 20 મે 2022 51,770
મૈસુર 20 મે 2022 51,770
રાયચુર 20 મે 2022 51,770
રામનગર 20 મે 2022 51,770
શિમોગા 20 મે 2022 51,770
તુમ્કુર 20 મે 2022 51,770
ઉદુપી 20 મે 2022 51,770
ઉત્તર કન્નડ 20 મે 2022 51,770
યાદગીર 20 મે 2022 51,770

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 20 મે 2022 63,060
બેંગ્લોર 20 મે 2022 63,060
બેંગ્લોર રૂરલ 20 મે 2022 63,060
બેલગામ 20 મે 2022 63,060
બેલેરી 20 મે 2022 63,060
બિદર 20 મે 2022 63,060
બીજપુર 20 મે 2022 63,060
ચામરાજનગર 20 મે 2022 63,060
ચિકકાબલ્લાપુરા 20 મે 2022 63,060
ચિકમગલુર 20 મે 2022 63,060
ચિત્રદુર્ગ 20 મે 2022 63,060
દક્ષિણ કન્નડ 20 મે 2022 63,060
દવાંગેરે 20 મે 2022 63,060
ધરવાડ 20 મે 2022 63,060
ગાડાગ 20 મે 2022 63,060
ગુલબર્ગ 20 મે 2022 63,060
હસન 20 મે 2022 63,060
હવેરી 20 મે 2022 63,060
કોડાગુ 20 મે 2022 63,060
કોલર 20 મે 2022 63,060
કોપલ 20 મે 2022 63,060
માંડ્યા 20 મે 2022 63,060
મૈસુર 20 મે 2022 63,060
રાયચુર 20 મે 2022 63,060
રામનગર 20 મે 2022 63,060
શિમોગા 20 મે 2022 63,060
તુમ્કુર 20 મે 2022 63,060
ઉદુપી 20 મે 2022 63,060
ઉત્તર કન્નડ 20 મે 2022 63,060
યાદગીર 20 મે 2022 63,060