કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 22 કુચ 2023 58,830
બેંગ્લોર 22 કુચ 2023 58,830
બેંગ્લોર રૂરલ 22 કુચ 2023 58,830
બેલગામ 22 કુચ 2023 58,830
બેલેરી 22 કુચ 2023 58,830
બિદર 22 કુચ 2023 58,830
બીજપુર 22 કુચ 2023 58,830
ચામરાજનગર 22 કુચ 2023 58,830
ચિકકાબલ્લાપુરા 22 કુચ 2023 58,830
ચિકમગલુર 22 કુચ 2023 58,830
ચિત્રદુર્ગ 22 કુચ 2023 58,830
દક્ષિણ કન્નડ 22 કુચ 2023 58,830
દવાંગેરે 22 કુચ 2023 58,830
ધરવાડ 22 કુચ 2023 58,830
ગાડાગ 22 કુચ 2023 58,830
ગુલબર્ગ 22 કુચ 2023 58,830
હસન 22 કુચ 2023 58,830
હવેરી 22 કુચ 2023 58,830
કોડાગુ 22 કુચ 2023 58,830
કોલર 22 કુચ 2023 58,830
કોપલ 22 કુચ 2023 58,830
માંડ્યા 22 કુચ 2023 58,830
મૈસુર 22 કુચ 2023 58,830
રાયચુર 22 કુચ 2023 58,830
રામનગર 22 કુચ 2023 58,830
શિમોગા 22 કુચ 2023 58,830
તુમ્કુર 22 કુચ 2023 58,830
ઉદુપી 22 કુચ 2023 58,830
ઉત્તર કન્નડ 22 કુચ 2023 58,830
યાદગીર 22 કુચ 2023 58,830

કર્ણાટક : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 22 કુચ 2023 68,510
બેંગ્લોર 22 કુચ 2023 68,510
બેંગ્લોર રૂરલ 22 કુચ 2023 68,510
બેલગામ 22 કુચ 2023 68,510
બેલેરી 22 કુચ 2023 68,510
બિદર 22 કુચ 2023 68,510
બીજપુર 22 કુચ 2023 68,510
ચામરાજનગર 22 કુચ 2023 68,510
ચિકકાબલ્લાપુરા 22 કુચ 2023 68,510
ચિકમગલુર 22 કુચ 2023 68,510
ચિત્રદુર્ગ 22 કુચ 2023 68,510
દક્ષિણ કન્નડ 22 કુચ 2023 68,510
દવાંગેરે 22 કુચ 2023 68,510
ધરવાડ 22 કુચ 2023 68,510
ગાડાગ 22 કુચ 2023 68,510
ગુલબર્ગ 22 કુચ 2023 68,510
હસન 22 કુચ 2023 68,510
હવેરી 22 કુચ 2023 68,510
કોડાગુ 22 કુચ 2023 68,510
કોલર 22 કુચ 2023 68,510
કોપલ 22 કુચ 2023 68,510
માંડ્યા 22 કુચ 2023 68,510
મૈસુર 22 કુચ 2023 68,510
રાયચુર 22 કુચ 2023 68,510
રામનગર 22 કુચ 2023 68,510
શિમોગા 22 કુચ 2023 68,510
તુમ્કુર 22 કુચ 2023 68,510
ઉદુપી 22 કુચ 2023 68,510
ઉત્તર કન્નડ 22 કુચ 2023 68,510
યાદગીર 22 કુચ 2023 68,510