છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 22 કુચ 2023 58,760
બાલોડા બજાર 22 કુચ 2023 58,760
બલરામપુર 22 કુચ 2023 58,760
બેમેટારા 22 કુચ 2023 58,760
બીજપુર 22 કુચ 2023 58,760
બિલાસપુર 22 કુચ 2023 58,760
દાંતેવાડા 22 કુચ 2023 58,760
ધામતારી 22 કુચ 2023 58,760
દુર્ગ 22 કુચ 2023 58,760
ગારીયાબંદ 22 કુચ 2023 58,760
જગદલપુર 22 કુચ 2023 58,760
જાંજગીર 22 કુચ 2023 58,760
જશપુર 22 કુચ 2023 58,760
કાંકર 22 કુચ 2023 58,760
કવર્ધા 22 કુચ 2023 58,760
કોંડાગાંવ 22 કુચ 2023 58,760
કોરબા 22 કુચ 2023 58,760
કોરિયા 22 કુચ 2023 58,760
મહાસમુંદ 22 કુચ 2023 58,760
મુંગલી 22 કુચ 2023 58,760
રાયગ. 22 કુચ 2023 58,760
રાયપુર 22 કુચ 2023 58,760
રાજનાંદગાંવ 22 કુચ 2023 58,760
સુકમા 22 કુચ 2023 58,760
સૂરજપુર 22 કુચ 2023 58,760
સરગુજા 22 કુચ 2023 58,760

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 22 કુચ 2023 68,430
બાલોડા બજાર 22 કુચ 2023 68,430
બલરામપુર 22 કુચ 2023 68,430
બેમેટારા 22 કુચ 2023 68,430
બીજપુર 22 કુચ 2023 68,430
બિલાસપુર 22 કુચ 2023 68,430
દાંતેવાડા 22 કુચ 2023 68,430
ધામતારી 22 કુચ 2023 68,430
દુર્ગ 22 કુચ 2023 68,430
ગારીયાબંદ 22 કુચ 2023 68,430
જગદલપુર 22 કુચ 2023 68,430
જાંજગીર 22 કુચ 2023 68,430
જશપુર 22 કુચ 2023 68,430
કાંકર 22 કુચ 2023 68,430
કવર્ધા 22 કુચ 2023 68,430
કોંડાગાંવ 22 કુચ 2023 68,430
કોરબા 22 કુચ 2023 68,430
કોરિયા 22 કુચ 2023 68,430
મહાસમુંદ 22 કુચ 2023 68,430
મુંગલી 22 કુચ 2023 68,430
રાયગ. 22 કુચ 2023 68,430
રાયપુર 22 કુચ 2023 68,430
રાજનાંદગાંવ 22 કુચ 2023 68,430
સુકમા 22 કુચ 2023 68,430
સૂરજપુર 22 કુચ 2023 68,430
સરગુજા 22 કુચ 2023 68,430