છત્તીસગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ, છત્તીસગ. સોનાના દરો, છત્તીસગ. ચાંદીના દરો

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 20 મે 2022 51,380
બાલોડા બજાર 20 મે 2022 51,380
બલરામપુર 20 મે 2022 51,380
બેમેટારા 20 મે 2022 51,380
બીજપુર 20 મે 2022 51,380
બિલાસપુર 20 મે 2022 51,380
દાંતેવાડા 20 મે 2022 51,380
ધામતારી 20 મે 2022 51,380
દુર્ગ 20 મે 2022 51,380
ગારીયાબંદ 20 મે 2022 51,380
જગદલપુર 20 મે 2022 51,380
જાંજગીર 20 મે 2022 51,380
જશપુર 20 મે 2022 51,380
કાંકર 20 મે 2022 51,380
કવર્ધા 20 મે 2022 51,380
કોંડાગાંવ 20 મે 2022 51,380
કોરબા 20 મે 2022 51,380
કોરિયા 20 મે 2022 51,380
મહાસમુંદ 20 મે 2022 51,380
મુંગલી 20 મે 2022 51,380
રાયગ. 20 મે 2022 51,380
રાયપુર 20 મે 2022 51,380
રાજનાંદગાંવ 20 મે 2022 51,380
સુકમા 20 મે 2022 51,380
સૂરજપુર 20 મે 2022 51,380
સરગુજા 20 મે 2022 51,380

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 20 મે 2022 62,180
બાલોડા બજાર 20 મે 2022 62,180
બલરામપુર 20 મે 2022 62,180
બેમેટારા 20 મે 2022 62,180
બીજપુર 20 મે 2022 62,180
બિલાસપુર 20 મે 2022 62,180
દાંતેવાડા 20 મે 2022 62,180
ધામતારી 20 મે 2022 62,180
દુર્ગ 20 મે 2022 62,180
ગારીયાબંદ 20 મે 2022 62,180
જગદલપુર 20 મે 2022 62,180
જાંજગીર 20 મે 2022 62,180
જશપુર 20 મે 2022 62,180
કાંકર 20 મે 2022 62,180
કવર્ધા 20 મે 2022 62,180
કોંડાગાંવ 20 મે 2022 62,180
કોરબા 20 મે 2022 62,180
કોરિયા 20 મે 2022 62,180
મહાસમુંદ 20 મે 2022 62,180
મુંગલી 20 મે 2022 62,180
રાયગ. 20 મે 2022 62,180
રાયપુર 20 મે 2022 62,180
રાજનાંદગાંવ 20 મે 2022 62,180
સુકમા 20 મે 2022 62,180
સૂરજપુર 20 મે 2022 62,180
સરગુજા 20 મે 2022 62,180