છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 23 જુલાઈ 2024 72,590
બાલોડા બજાર 23 જુલાઈ 2024 72,590
બલરામપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
બેમેટારા 23 જુલાઈ 2024 72,590
બીજપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
બિલાસપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
દાંતેવાડા 23 જુલાઈ 2024 72,590
ધામતારી 23 જુલાઈ 2024 72,590
દુર્ગ 23 જુલાઈ 2024 72,590
ગારીયાબંદ 23 જુલાઈ 2024 72,590
જગદલપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
જાંજગીર 23 જુલાઈ 2024 72,590
જશપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
કાંકર 23 જુલાઈ 2024 72,590
કવર્ધા 23 જુલાઈ 2024 72,590
કોંડાગાંવ 23 જુલાઈ 2024 72,590
કોરબા 23 જુલાઈ 2024 72,590
કોરિયા 23 જુલાઈ 2024 72,590
મહાસમુંદ 23 જુલાઈ 2024 72,590
મુંગલી 23 જુલાઈ 2024 72,590
રાયગ. 23 જુલાઈ 2024 72,590
રાયપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
રાજનાંદગાંવ 23 જુલાઈ 2024 72,590
સુકમા 23 જુલાઈ 2024 72,590
સૂરજપુર 23 જુલાઈ 2024 72,590
સરગુજા 23 જુલાઈ 2024 72,590

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 23 જુલાઈ 2024 88,650
બાલોડા બજાર 23 જુલાઈ 2024 88,650
બલરામપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
બેમેટારા 23 જુલાઈ 2024 88,650
બીજપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
બિલાસપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
દાંતેવાડા 23 જુલાઈ 2024 88,650
ધામતારી 23 જુલાઈ 2024 88,650
દુર્ગ 23 જુલાઈ 2024 88,650
ગારીયાબંદ 23 જુલાઈ 2024 88,650
જગદલપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
જાંજગીર 23 જુલાઈ 2024 88,650
જશપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
કાંકર 23 જુલાઈ 2024 88,650
કવર્ધા 23 જુલાઈ 2024 88,650
કોંડાગાંવ 23 જુલાઈ 2024 88,650
કોરબા 23 જુલાઈ 2024 88,650
કોરિયા 23 જુલાઈ 2024 88,650
મહાસમુંદ 23 જુલાઈ 2024 88,650
મુંગલી 23 જુલાઈ 2024 88,650
રાયગ. 23 જુલાઈ 2024 88,650
રાયપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
રાજનાંદગાંવ 23 જુલાઈ 2024 88,650
સુકમા 23 જુલાઈ 2024 88,650
સૂરજપુર 23 જુલાઈ 2024 88,650
સરગુજા 23 જુલાઈ 2024 88,650