છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
બાલોડા બજાર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
બલરામપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
બેમેટારા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
બીજપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
બિલાસપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
દાંતેવાડા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
ધામતારી 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
દુર્ગ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
ગારીયાબંદ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
જગદલપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
જાંજગીર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
જશપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
કાંકર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
કવર્ધા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
કોંડાગાંવ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
કોરબા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
કોરિયા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
મહાસમુંદ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
મુંગલી 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
રાયગ. 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
રાયપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
રાજનાંદગાંવ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
સુકમા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
સૂરજપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300
સરગુજા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,300

છત્તીસગ. : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
બાલોડા બજાર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
બલરામપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
બેમેટારા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
બીજપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
બિલાસપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
દાંતેવાડા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
ધામતારી 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
દુર્ગ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
ગારીયાબંદ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
જગદલપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
જાંજગીર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
જશપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
કાંકર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
કવર્ધા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
કોંડાગાંવ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
કોરબા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
કોરિયા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
મહાસમુંદ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
મુંગલી 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
રાયગ. 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
રાયપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
રાજનાંદગાંવ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
સુકમા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
સૂરજપુર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730
સરગુજા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,730