બારામુલ્લા, જમ્મુ કાશ્મીર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

બારામુલ્લા : સોનાનો દર

10 .ગસ્ટ 2022
52,430
+110.00
તારીખ કિંમત બદલો
09 .ગસ્ટ 2022 52,320 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,310 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,910 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,910 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,900 -320.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,220 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,740 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,630 +100.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,530 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,580 -1,320.00
બારામુલ્લા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,740
બારામુલ્લા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,530
બારામુલ્લા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,052
બારામુલ્લા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,530
બારામુલ્લા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (09 .ગસ્ટ) 52,320
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,430
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,580
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,073
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,790
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,580
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,000
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,165
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
બારામુલ્લા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,010
બારામુલ્લા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,060
બારામુલ્લા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,130
બારામુલ્લા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,997
બારામુલ્લા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,550
બારામુલ્લા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,200
બારામુલ્લા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

બારામુલ્લા : ચાંદીનો દર

10 .ગસ્ટ 2022
58,820.00
-440.00
તારીખ કિંમત બદલો
09 .ગસ્ટ 2022 59,260 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,250 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,580 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,580 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,570 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,190 +370.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,820 +150.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,670 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,440 +640.00
31 જુલાઈ 2022 57,800 -1,610.00
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,260
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,570
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,151
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,440
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (09 .ગસ્ટ) 59,260
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,960
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,780
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,106
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,800
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,800
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,550
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,579
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,660
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,550
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,520
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,230
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,014
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,520
બારામુલ્લા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,440
બારામુલ્લા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ