ધર્મપુરી, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ધર્મપુરી : સોનાનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
52,250
+280.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 51,970 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,970 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,970 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,280 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,800 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,690 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,600 -40.00
31 જુલાઈ 2022 51,640 -1,320.00
30 જુલાઈ 2022 52,960 +310.00
29 જુલાઈ 2022 52,650 +590.00
ધર્મપુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,800
ધર્મપુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,600
ધર્મપુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,040
ધર્મપુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,600
ધર્મપુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 51,970
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,490
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,640
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,133
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,850
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,640
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,060
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,520
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,224
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,190
ધર્મપુરી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,060
ધર્મપુરી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,120
ધર્મપુરી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,190
ધર્મપુરી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,056
ધર્મપુરી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,610
ધર્મપુરી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,260
ધર્મપુરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ધર્મપુરી : ચાંદીનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
58,880.00
+1,230.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 57,650 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,650 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,640 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,260 +370.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,890 +150.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,740 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,510 +640.00
31 જુલાઈ 2022 57,870 -1,610.00
30 જુલાઈ 2022 59,480 +340.00
29 જુલાઈ 2022 59,140 +2,850.00
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 58,510
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,640
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,906
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,510
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 57,650
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,840
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,174
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,870
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,870
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,980
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,620
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,652
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,730
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,620
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,600
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,300
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,087
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,600
ધર્મપુરી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,510
ધર્મપુરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ