જમ્મુ કાશ્મીર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જમ્મુ કાશ્મીર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 07 જૂન 2023 60,050
બડગામ 07 જૂન 2023 60,050
બંદીપોરા 07 જૂન 2023 60,050
બારામુલ્લા 07 જૂન 2023 60,050
ડોડા 07 જૂન 2023 60,050
ગેન્ડરબલ 07 જૂન 2023 60,050
જમ્મુ 07 જૂન 2023 60,050
કારગિલ 07 જૂન 2023 60,050
કઠુઆ 07 જૂન 2023 60,050
કિશ્ત્વર 07 જૂન 2023 60,050
કુલગામ 07 જૂન 2023 60,050
કુપવાડા 07 જૂન 2023 60,050
લેહ 07 જૂન 2023 60,050
પૂંછ 07 જૂન 2023 60,050
પુલવામા 07 જૂન 2023 60,050
રાજૌરી 07 જૂન 2023 60,050
રામબન 07 જૂન 2023 60,050
રિયાસી 07 જૂન 2023 60,050
સામ્બા 07 જૂન 2023 60,050
શોપિયન 07 જૂન 2023 60,050
શ્રીનગર 07 જૂન 2023 60,050
ઉધમપુર 07 જૂન 2023 60,050

જમ્મુ કાશ્મીર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 07 જૂન 2023 72,150
બડગામ 07 જૂન 2023 72,150
બંદીપોરા 07 જૂન 2023 72,150
બારામુલ્લા 07 જૂન 2023 72,150
ડોડા 07 જૂન 2023 72,150
ગેન્ડરબલ 07 જૂન 2023 72,150
જમ્મુ 07 જૂન 2023 72,150
કારગિલ 07 જૂન 2023 72,150
કઠુઆ 07 જૂન 2023 72,150
કિશ્ત્વર 07 જૂન 2023 72,150
કુલગામ 07 જૂન 2023 72,150
કુપવાડા 07 જૂન 2023 72,150
લેહ 07 જૂન 2023 72,150
પૂંછ 07 જૂન 2023 72,150
પુલવામા 07 જૂન 2023 72,150
રાજૌરી 07 જૂન 2023 72,150
રામબન 07 જૂન 2023 72,150
રિયાસી 07 જૂન 2023 72,150
સામ્બા 07 જૂન 2023 72,150
શોપિયન 07 જૂન 2023 72,150
શ્રીનગર 07 જૂન 2023 72,150
ઉધમપુર 07 જૂન 2023 72,150