જમ્મુ કાશ્મીર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જમ્મુ કાશ્મીર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 16 જુલાઈ 2024 73,780
બડગામ 16 જુલાઈ 2024 73,780
બંદીપોરા 16 જુલાઈ 2024 73,780
બારામુલ્લા 16 જુલાઈ 2024 73,780
ડોડા 16 જુલાઈ 2024 73,780
ગેન્ડરબલ 16 જુલાઈ 2024 73,780
જમ્મુ 16 જુલાઈ 2024 73,780
કારગિલ 16 જુલાઈ 2024 73,780
કઠુઆ 16 જુલાઈ 2024 73,780
કિશ્ત્વર 16 જુલાઈ 2024 73,780
કુલગામ 16 જુલાઈ 2024 73,780
કુપવાડા 16 જુલાઈ 2024 73,780
લેહ 16 જુલાઈ 2024 73,780
પૂંછ 16 જુલાઈ 2024 73,780
પુલવામા 16 જુલાઈ 2024 73,780
રાજૌરી 16 જુલાઈ 2024 73,780
રામબન 16 જુલાઈ 2024 73,780
રિયાસી 16 જુલાઈ 2024 73,780
સામ્બા 16 જુલાઈ 2024 73,780
શોપિયન 16 જુલાઈ 2024 73,780
શ્રીનગર 16 જુલાઈ 2024 73,780
ઉધમપુર 16 જુલાઈ 2024 73,780

જમ્મુ કાશ્મીર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 16 જુલાઈ 2024 92,800
બડગામ 16 જુલાઈ 2024 92,800
બંદીપોરા 16 જુલાઈ 2024 92,800
બારામુલ્લા 16 જુલાઈ 2024 92,800
ડોડા 16 જુલાઈ 2024 92,800
ગેન્ડરબલ 16 જુલાઈ 2024 92,800
જમ્મુ 16 જુલાઈ 2024 92,800
કારગિલ 16 જુલાઈ 2024 92,800
કઠુઆ 16 જુલાઈ 2024 92,800
કિશ્ત્વર 16 જુલાઈ 2024 92,800
કુલગામ 16 જુલાઈ 2024 92,800
કુપવાડા 16 જુલાઈ 2024 92,800
લેહ 16 જુલાઈ 2024 92,800
પૂંછ 16 જુલાઈ 2024 92,800
પુલવામા 16 જુલાઈ 2024 92,800
રાજૌરી 16 જુલાઈ 2024 92,800
રામબન 16 જુલાઈ 2024 92,800
રિયાસી 16 જુલાઈ 2024 92,800
સામ્બા 16 જુલાઈ 2024 92,800
શોપિયન 16 જુલાઈ 2024 92,800
શ્રીનગર 16 જુલાઈ 2024 92,800
ઉધમપુર 16 જુલાઈ 2024 92,800