હિમાચલ પ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હિમાચલ પ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિલાસપુર 02 કુચ 2024 63,740
ચંબા 02 કુચ 2024 63,740
હમીરપુર 02 કુચ 2024 63,740
કાંગરા 02 કુચ 2024 63,740
કિન્નૌર 02 કુચ 2024 63,740
કુલ્લુ 02 કુચ 2024 63,740
લાહુલ અને સ્પીતી 02 કુચ 2024 63,740
મંડી 02 કુચ 2024 63,740
સિમલા 02 કુચ 2024 63,740
સિરમૌર 02 કુચ 2024 63,740
સોલન 02 કુચ 2024 63,740
ના 02 કુચ 2024 63,740

હિમાચલ પ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિલાસપુર 02 કુચ 2024 72,270
ચંબા 02 કુચ 2024 72,270
હમીરપુર 02 કુચ 2024 72,270
કાંગરા 02 કુચ 2024 72,270
કિન્નૌર 02 કુચ 2024 72,270
કુલ્લુ 02 કુચ 2024 72,270
લાહુલ અને સ્પીતી 02 કુચ 2024 72,270
મંડી 02 કુચ 2024 72,270
સિમલા 02 કુચ 2024 72,270
સિરમૌર 02 કુચ 2024 72,270
સોલન 02 કુચ 2024 72,270
ના 02 કુચ 2024 72,270