નંદુરબાર, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

નંદુરબાર : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,700
+190.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,510 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,850 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,570 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,570 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,560 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,560 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,290 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,190 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,230 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,220 +400.00
નંદુરબાર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
નંદુરબાર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
નંદુરબાર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,104
નંદુરબાર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
નંદુરબાર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,510
નંદુરબાર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
નંદુરબાર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
નંદુરબાર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,986
નંદુરબાર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
નંદુરબાર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
નંદુરબાર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
નંદુરબાર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
નંદુરબાર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
નંદુરબાર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
નંદુરબાર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
નંદુરબાર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
નંદુરબાર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
નંદુરબાર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
નંદુરબાર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
નંદુરબાર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
નંદુરબાર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

નંદુરબાર : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,160.00
+140.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,020 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,850 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,430 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,430 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,420 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,420 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,470 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,040 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,150 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,150 +1,670.00
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,430
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,020
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,384
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,020
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,680
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,009
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,700
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
નંદુરબાર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
નંદુરબાર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ