મૈસુર, કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મૈસુર : સોનાનો દર

11 .ગસ્ટ 2022
52,340
+110.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 .ગસ્ટ 2022 52,230 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,270 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,260 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,860 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,860 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,860 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,170 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,690 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,580 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,490 -50.00
મૈસુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,690
મૈસુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
મૈસુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,027
મૈસુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,490
મૈસુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (10 .ગસ્ટ) 52,230
મૈસુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,380
મૈસુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,540
મૈસુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,027
મૈસુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,740
મૈસુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,540
મૈસુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
મૈસુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,410
મૈસુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,116
મૈસુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,090
મૈસુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,960
મૈસુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,010
મૈસુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,080
મૈસુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,949
મૈસુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,500
મૈસુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,150
મૈસુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મૈસુર : ચાંદીનો દર

11 .ગસ્ટ 2022
58,990.00
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 .ગસ્ટ 2022 59,090 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,200 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,200 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,530 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,520 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,520 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,140 +370.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,770 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,610 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,380 +630.00
મૈસુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,200
મૈસુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,520
મૈસુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,196
મૈસુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,380
મૈસુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (10 .ગસ્ટ) 59,090
મૈસુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,900
મૈસુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,720
મૈસુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,051
મૈસુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,740
મૈસુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,750
મૈસુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,850
મૈસુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,490
મૈસુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,524
મૈસુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,610
મૈસુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,490
મૈસુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,470
મૈસુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,170
મૈસુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,958
મૈસુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,470
મૈસુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,380
મૈસુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ