રાજસ્થાન : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાજસ્થાન : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
અલવર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
બાંસવારા 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
બરાન 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
બાડમેર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ભરતપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ભીલવાડા 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
બિકાનેર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
બુંદી 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ચિત્તૌરગ. 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ચુરુ 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
દૌસા 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ધૌલપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ડુંગરપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ગંગાનગર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
હનુમાનગ 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
જયપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
જેસલમેર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
જાલોર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ઝાલાવાડ 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ઝુનઝુનૂન 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
જોધપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
કરૌલી 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
કોટા 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
નાગૌર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
પાલી 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
પ્રતાપગgarh 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
રાજસમંદ 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
સવાઈમાધોપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
સીકર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
સિરોહી 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ટોંક 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290
ઉદયપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 62,290

રાજસ્થાન : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
અલવર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
બાંસવારા 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
બરાન 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
બાડમેર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ભરતપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ભીલવાડા 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
બિકાનેર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
બુંદી 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ચિત્તૌરગ. 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ચુરુ 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
દૌસા 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ધૌલપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ડુંગરપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ગંગાનગર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
હનુમાનગ 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
જયપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
જેસલમેર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
જાલોર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ઝાલાવાડ 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ઝુનઝુનૂન 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
જોધપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
કરૌલી 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
કોટા 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
નાગૌર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
પાલી 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
પ્રતાપગgarh 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
રાજસમંદ 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
સવાઈમાધોપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
સીકર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
સિરોહી 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ટોંક 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260
ઉદયપુર 07 ડિસેમ્બર 2023 74,260