રાજસ્થાન : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાજસ્થાન : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 05 જુલાઈ 2022 53,130
અલવર 05 જુલાઈ 2022 53,130
બાંસવારા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બરાન 05 જુલાઈ 2022 53,130
બાડમેર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ભરતપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ભીલવાડા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બિકાનેર 05 જુલાઈ 2022 53,130
બુંદી 05 જુલાઈ 2022 53,130
ચિત્તૌરગ. 05 જુલાઈ 2022 53,130
ચુરુ 05 જુલાઈ 2022 53,130
દૌસા 05 જુલાઈ 2022 53,130
ધૌલપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ડુંગરપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગંગાનગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
હનુમાનગ 05 જુલાઈ 2022 53,130
જયપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
જેસલમેર 05 જુલાઈ 2022 53,130
જાલોર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ઝાલાવાડ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ઝુનઝુનૂન 05 જુલાઈ 2022 53,130
જોધપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
કરૌલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
કોટા 05 જુલાઈ 2022 53,130
નાગૌર 05 જુલાઈ 2022 53,130
પાલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
પ્રતાપગgarh 05 જુલાઈ 2022 53,130
રાજસમંદ 05 જુલાઈ 2022 53,130
સવાઈમાધોપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સીકર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સિરોહી 05 જુલાઈ 2022 53,130
ટોંક 05 જુલાઈ 2022 53,130
ઉદયપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130

રાજસ્થાન : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 05 જુલાઈ 2022 59,090
અલવર 05 જુલાઈ 2022 59,090
બાંસવારા 05 જુલાઈ 2022 59,090
બરાન 05 જુલાઈ 2022 59,090
બાડમેર 05 જુલાઈ 2022 59,090
ભરતપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090
ભીલવાડા 05 જુલાઈ 2022 59,090
બિકાનેર 05 જુલાઈ 2022 59,090
બુંદી 05 જુલાઈ 2022 59,090
ચિત્તૌરગ. 05 જુલાઈ 2022 59,090
ચુરુ 05 જુલાઈ 2022 59,090
દૌસા 05 જુલાઈ 2022 59,090
ધૌલપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090
ડુંગરપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090
ગંગાનગર 05 જુલાઈ 2022 59,090
હનુમાનગ 05 જુલાઈ 2022 59,090
જયપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090
જેસલમેર 05 જુલાઈ 2022 59,090
જાલોર 05 જુલાઈ 2022 59,090
ઝાલાવાડ 05 જુલાઈ 2022 59,090
ઝુનઝુનૂન 05 જુલાઈ 2022 59,090
જોધપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090
કરૌલી 05 જુલાઈ 2022 59,090
કોટા 05 જુલાઈ 2022 59,090
નાગૌર 05 જુલાઈ 2022 59,090
પાલી 05 જુલાઈ 2022 59,090
પ્રતાપગgarh 05 જુલાઈ 2022 59,090
રાજસમંદ 05 જુલાઈ 2022 59,090
સવાઈમાધોપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090
સીકર 05 જુલાઈ 2022 59,090
સિરોહી 05 જુલાઈ 2022 59,090
ટોંક 05 જુલાઈ 2022 59,090
ઉદયપુર 05 જુલાઈ 2022 59,090