દિલ્હી : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દિલ્હી : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
સિવિલ લાઇન્સ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
સંરક્ષણ કોલોની 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
દ્વારકા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
નરેલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
નવી દિલ્હી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
પ્રીત વિહાર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
રાજૌરી ગાર્ડન 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
રોહિણી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
સાકેત 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
શાહદરા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450
યમુના વિહાર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,450

દિલ્હી : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
સિવિલ લાઇન્સ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
સંરક્ષણ કોલોની 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
દ્વારકા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
નરેલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
નવી દિલ્હી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
પ્રીત વિહાર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
રાજૌરી ગાર્ડન 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
રોહિણી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
સાકેત 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
શાહદરા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670
યમુના વિહાર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,670