ધર્મનગર, ત્રિપુરા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ધર્મનગર : સોનાનો દર

07 ડિસેમ્બર 2023
62,590
-40.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 ડિસેમ્બર 2023 62,630 +190.00
05 ડિસેમ્બર 2023 62,440 -180.00
04 ડિસેમ્બર 2023 62,620 -960.00
03 ડિસેમ્બર 2023 63,580 +0.00
02 ડિસેમ્બર 2023 63,580 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 63,570 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,840 -330.00
29 નવેમ્બર 2023 63,170 +350.00
28 નવેમ્બર 2023 62,820 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,870 +10.00
ધર્મનગર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,580
ધર્મનગર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,440
ધર્મનગર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,070
ધર્મનગર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,570
ધર્મનગર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (06 ડિસેમ્બર) 62,630
ધર્મનગર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,170
ધર્મનગર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,050
ધર્મનગર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,265
ધર્મનગર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 61,160
ધર્મનગર સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,840
ધર્મનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,620
ધર્મનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,820
ધર્મનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,478
ધર્મનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,780
ધર્મનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,280
ધર્મનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
ધર્મનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,570
ધર્મનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,194
ધર્મનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,770
ધર્મનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,770
ધર્મનગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ધર્મનગર : ચાંદીનો દર

07 ડિસેમ્બર 2023
74,620.00
-260.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 ડિસેમ્બર 2023 74,880 -600.00
05 ડિસેમ્બર 2023 75,480 -760.00
04 ડિસેમ્બર 2023 76,240 -1,820.00
03 ડિસેમ્બર 2023 78,060 +10.00
02 ડિસેમ્બર 2023 78,050 +0.00
01 ડિસેમ્બર 2023 78,050 +420.00
30 નવેમ્બર 2023 77,630 +1,150.00
29 નવેમ્બર 2023 76,480 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,810 +1,300.00
27 નવેમ્બર 2023 74,510 +0.00
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 78,060
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 74,880
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 76,793
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 78,050
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (06 ડિસેમ્બર) 74,880
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,630
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,430
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 73,023
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,730
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,630
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,290
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,040
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,930
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 70,110
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 72,080
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,190
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,100
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,519
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,180
ધર્મનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 70,110
ધર્મનગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ