કામરૂપ, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કામરૂપ : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2023
62,870
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 62,650 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,700 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 61,700 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 61,690 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 61,690 +310.00
23 નવેમ્બર 2023 61,380 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,320 -180.00
21 નવેમ્બર 2023 61,500 +500.00
20 નવેમ્બર 2023 61,000 -30.00
19 નવેમ્બર 2023 61,030 +0.00
કામરૂપ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,650
કામરૂપ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,900
કામરૂપ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,979
કામરૂપ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 61,000
કામરૂપ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 62,650
કામરૂપ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,460
કામરૂપ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,670
કામરૂપ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,322
કામરૂપ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,620
કામરૂપ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,120
કામરૂપ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,670
કામરૂપ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,410
કામરૂપ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,038
કામરૂપ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,610
કામરૂપ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,620
કામરૂપ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,650
કામરૂપ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,420
કામરૂપ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,081
કામરૂપ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,460
કામરૂપ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,570
કામરૂપ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કામરૂપ : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2023
75,990.00
+380.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 75,610 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,320 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,310 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 74,300 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 74,300 +1,020.00
23 નવેમ્બર 2023 73,280 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,150 -460.00
21 નવેમ્બર 2023 73,610 +570.00
20 નવેમ્બર 2023 73,040 -470.00
19 નવેમ્બર 2023 73,510 +10.00
કામરૂપ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,610
કામરૂપ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,250
કામરૂપ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,543
કામરૂપ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,540
કામરૂપ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 75,610
કામરૂપ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,100
કામરૂપ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,860
કામરૂપ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,744
કામરૂપ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,930
કામરૂપ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,890
કામરૂપ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,990
કામરૂપ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,920
કામરૂપ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,344
કામરૂપ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,980
કામરૂપ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,920
કામરૂપ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,560
કામરૂપ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,030
કામરૂપ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,217
કામરૂપ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,210
કામરૂપ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,560
કામરૂપ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ