સીતાપુર, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સીતાપુર : સોનાનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
49,050
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,320 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,170 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,150 +210.00
10 ઓક્ટોબર 2021 47,940 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 47,940 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 47,940 -80.00
07 ઓક્ટોબર 2021 48,020 +150.00
સીતાપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,050
સીતાપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,380
સીતાપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,071
સીતાપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,420
સીતાપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 49,050
સીતાપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,650
સીતાપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,670
સીતાપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,723
સીતાપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,240
સીતાપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,670
સીતાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,430
સીતાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,970
સીતાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,302
સીતાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,430
સીતાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,280
સીતાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,550
સીતાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,950
સીતાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,866
સીતાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,950
સીતાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,430
સીતાપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સીતાપુર : ચાંદીનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
64,380.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,050 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,210 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,270 +560.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,710 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,710 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,710 +260.00
07 ઓક્ટોબર 2021 62,450 +20.00
સીતાપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,380
સીતાપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,030
સીતાપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,698
સીતાપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,030
સીતાપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 64,380
સીતાપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,840
સીતાપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,770
સીતાપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,748
સીતાપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,410
સીતાપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,770
સીતાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,820
સીતાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,180
સીતાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,519
સીતાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,820
સીતાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,520
સીતાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,850
સીતાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,620
સીતાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,004
સીતાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,750
સીતાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,820
સીતાપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ