સીતામhiી, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સીતામhiી : સોનાનો દર

આજે 07 જુલાઈ 2022
52,480
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જુલાઈ 2022 52,480 -840.00
05 જુલાઈ 2022 53,320 +210.00
04 જુલાઈ 2022 53,110 +1,440.00
03 જુલાઈ 2022 51,670 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,670 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,670 -220.00
30 જૂન 2022 51,890 -100.00
29 જૂન 2022 51,990 +180.00
28 જૂન 2022 51,810 +30.00
27 જૂન 2022 51,780 +30.00
સીતામhiી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,320
સીતામhiી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,670
સીતામhiી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,320
સીતામhiી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,670
સીતામhiી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (06 જુલાઈ) 52,480
સીતામhiી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,890
સીતામhiી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,340
સીતામhiી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,048
સીતામhiી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,020
સીતામhiી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,890
સીતામhiી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,940
સીતામhiી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,020
સીતામhiી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,881
સીતામhiી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,440
સીતામhiી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,080
સીતામhiી સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,490
સીતામhiી સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,370
સીતામhiી સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,314
સીતામhiી સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,770
સીતામhiી સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,440
સીતામhiી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સીતામhiી : ચાંદીનો દર

આજે 07 જુલાઈ 2022
58,170.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જુલાઈ 2022 58,170 -1,660.00
05 જુલાઈ 2022 59,830 +770.00
04 જુલાઈ 2022 59,060 -610.00
03 જુલાઈ 2022 59,670 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,670 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,670 -740.00
30 જૂન 2022 60,410 -490.00
29 જૂન 2022 60,900 -420.00
28 જૂન 2022 61,320 +200.00
27 જૂન 2022 61,120 +250.00
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,170
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,345
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,670
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (06 જુલાઈ) 58,170
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,760
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,410
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,443
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,530
સીતામhiી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,410
સીતામhiી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,380
સીતામhiી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,100
સીતામhiી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,876
સીતામhiી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,380
સીતામhiી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,300
સીતામhiી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,580
સીતામhiી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,380
સીતામhiી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,736
સીતામhiી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,030
સીતામhiી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,380
સીતામhiી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ