જબલપુર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જબલપુર : સોનાનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
51,750
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 51,750 -220.00
30 જૂન 2022 51,970 -100.00
29 જૂન 2022 52,070 +180.00
28 જૂન 2022 51,890 +30.00
27 જૂન 2022 51,860 +30.00
26 જૂન 2022 51,830 +0.00
26 જૂન 2022 51,830 -150.00
21 જૂન 2022 51,980 -100.00
20 જૂન 2022 52,080 -150.00
19 જૂન 2022 52,230 +0.00
જબલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,750
જબલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,750
જબલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,750
જબલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
જબલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
જબલપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
જબલપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,420
જબલપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,128
જબલપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,100
જબલપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,970
જબલપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
જબલપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,090
જબલપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,962
જબલપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,520
જબલપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,160
જબલપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,580
જબલપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,450
જબલપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,397
જબલપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,850
જબલપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,520
જબલપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જબલપુર : ચાંદીનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
59,760.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 59,760 -750.00
30 જૂન 2022 60,510 -490.00
29 જૂન 2022 61,000 -410.00
28 જૂન 2022 61,410 +200.00
27 જૂન 2022 61,210 +250.00
26 જૂન 2022 60,960 +0.00
26 જૂન 2022 60,960 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,230 -200.00
20 જૂન 2022 62,430 -600.00
19 જૂન 2022 63,030 +0.00
જબલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,760
જબલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,760
જબલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,760
જબલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
જબલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
જબલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,860
જબલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,510
જબલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,539
જબલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,620
જબલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,510
જબલપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,480
જબલપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,190
જબલપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,973
જબલપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,480
જબલપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,400
જબલપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,690
જબલપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,480
જબલપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,843
જબલપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,140
જબલપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,480
જબલપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ