કોલ્હાપુર, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોલ્હાપુર : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,560
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,560 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,560 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,290 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,190 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,230 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,220 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,820 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,820 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,810 -320.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,130 -520.00
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,098
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,560
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,986
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
કોલ્હાપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
કોલ્હાપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કોલ્હાપુર : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,420.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,420 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,420 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,470 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,040 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,150 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,150 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,480 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,480 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,470 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,090 +370.00
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,420
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,470
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,369
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,420
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,680
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,009
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,700
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
કોલ્હાપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
કોલ્હાપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ