માંડ્યા, કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ

માંડ્યા : સોનાનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
51,740
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 51,740 -220.00
30 જૂન 2022 51,960 -90.00
29 જૂન 2022 52,050 +170.00
28 જૂન 2022 51,880 +30.00
27 જૂન 2022 51,850 +30.00
26 જૂન 2022 51,820 +0.00
26 જૂન 2022 51,820 -140.00
21 જૂન 2022 51,960 -110.00
20 જૂન 2022 52,070 -150.00
19 જૂન 2022 52,220 +0.00
માંડ્યા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,740
માંડ્યા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,740
માંડ્યા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,740
માંડ્યા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,740
માંડ્યા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 51,740
માંડ્યા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
માંડ્યા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,410
માંડ્યા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,116
માંડ્યા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,090
માંડ્યા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,960
માંડ્યા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,010
માંડ્યા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,080
માંડ્યા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,949
માંડ્યા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,500
માંડ્યા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,150
માંડ્યા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,560
માંડ્યા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,440
માંડ્યા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,381
માંડ્યા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,830
માંડ્યા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,500
માંડ્યા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

માંડ્યા : ચાંદીનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
59,740.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 59,740 -750.00
30 જૂન 2022 60,490 -490.00
29 જૂન 2022 60,980 -420.00
28 જૂન 2022 61,400 +200.00
27 જૂન 2022 61,200 +250.00
26 જૂન 2022 60,950 +0.00
26 જૂન 2022 60,950 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,220 -190.00
20 જૂન 2022 62,410 -610.00
19 જૂન 2022 63,020 +0.00
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,740
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,740
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,740
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,740
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 59,740
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,850
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,490
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,524
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,610
માંડ્યા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,490
માંડ્યા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,470
માંડ્યા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,170
માંડ્યા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,958
માંડ્યા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,470
માંડ્યા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,380
માંડ્યા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,670
માંડ્યા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,470
માંડ્યા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,825
માંડ્યા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,120
માંડ્યા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,470
માંડ્યા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ