માંડલા, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

માંડલા : સોનાનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
49,090
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,350 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,200 +10.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,190 +220.00
10 ઓક્ટોબર 2021 47,970 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 47,970 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 47,970 -90.00
07 ઓક્ટોબર 2021 48,060 +160.00
માંડલા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,090
માંડલા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,420
માંડલા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,108
માંડલા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,460
માંડલા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 49,090
માંડલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,690
માંડલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,700
માંડલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,759
માંડલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,270
માંડલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,700
માંડલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,460
માંડલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,010
માંડલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,338
માંડલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,460
માંડલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,320
માંડલા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,590
માંડલા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,990
માંડલા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,905
માંડલા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,990
માંડલા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,460
માંડલા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

માંડલા : ચાંદીનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
64,430.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +1,340.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,090 -170.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,260 -50.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,310 +550.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,760 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,760 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,760 +260.00
07 ઓક્ટોબર 2021 62,500 +20.00
માંડલા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,430
માંડલા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,080
માંડલા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,746
માંડલા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,080
માંડલા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 64,430
માંડલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,890
માંડલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,820
માંડલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,798
માંડલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,460
માંડલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,820
માંડલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,870
માંડલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,230
માંડલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,569
માંડલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,870
માંડલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,570
માંડલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,910
માંડલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,670
માંડલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,055
માંડલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,800
માંડલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,870
માંડલા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ