ઉજ્જૈન, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉજ્જૈન : સોનાનો દર

04 ઓક્ટોબર 2022
51,960
+820.00
તારીખ કિંમત બદલો
03 ઓક્ટોબર 2022 51,140 +920.00
02 ઓક્ટોબર 2022 50,220 +0.00
01 ઓક્ટોબર 2022 50,220 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 50,210 +80.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,130 +160.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,530 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,340 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,610 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,600 +0.00
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 51,140
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,220
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,527
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,220
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (03 ઓક્ટોબર) 51,140
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,770
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,340
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,058
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,160
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,210
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,850
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,814
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,850
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,400
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,039
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
ઉજ્જૈન સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,550
ઉજ્જૈન - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ઉજ્જૈન : ચાંદીનો દર

04 ઓક્ટોબર 2022
62,290.00
+1,400.00
તારીખ કિંમત બદલો
03 ઓક્ટોબર 2022 60,890 +4,030.00
02 ઓક્ટોબર 2022 56,860 +0.00
01 ઓક્ટોબર 2022 56,860 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 56,850 +790.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,060 -440.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,400 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,280 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,240 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,230 +0.00
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 60,890
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,860
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 58,203
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,860
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (03 ઓક્ટોબર) 60,890
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,960
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,410
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,486
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,410
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,850
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,080
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,992
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,080
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,920
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,740
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,069
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
ઉજ્જૈન ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,760
ઉજ્જૈન - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ