કુલગામ, જમ્મુ કાશ્મીર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કુલગામ : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,600
-90.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,690 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,470 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,480 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,400 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,120 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,120 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,120 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,120 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,390 +160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,230 +10.00
કુલગામ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,120
કુલગામ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,450
કુલગામ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,256
કુલગામ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,490
કુલગામ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,690
કુલગામ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,720
કુલગામ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,730
કુલગામ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,791
કુલગામ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,310
કુલગામ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,730
કુલગામ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,500
કુલગામ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,040
કુલગામ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,371
કુલગામ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,500
કુલગામ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,350
કુલગામ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,620
કુલગામ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,020
કુલગામ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,936
કુલગામ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,020
કુલગામ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,500
કુલગામ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કુલગામ : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,650.00
-610.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,260 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,070 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,860 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,860 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,470 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,470 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,470 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,470 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,140 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,300 -60.00
કુલગામ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,260
કુલગામ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,120
કુલગામ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,434
કુલગામ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,120
કુલગામ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,260
કુલગામ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,930
કુલગામ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,850
કુલગામ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,841
કુલગામ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,500
કુલગામ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,850
કુલગામ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,920
કુલગામ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,270
કુલગામ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,611
કુલગામ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,920
કુલગામ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,610
કુલગામ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,950
કુલગામ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,720
કુલગામ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,104
કુલગામ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,850
કુલગામ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,920
કુલગામ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ