બાથિંડા, પંજાબ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

બાથિંડા : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,520
-90.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,610 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,390 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,400 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,320 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,300 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,150 +10.00
બાથિંડા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,040
બાથિંડા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,370
બાથિંડા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,175
બાથિંડા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,410
બાથિંડા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,610
બાથિંડા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,640
બાથિંડા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,650
બાથિંડા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,711
બાથિંડા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,220
બાથિંડા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,650
બાથિંડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,410
બાથિંડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,960
બાથિંડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,288
બાથિંડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,410
બાથિંડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,270
બાથિંડા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,530
બાથિંડા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,940
બાથિંડા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,854
બાથિંડા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,940
બાથિંડા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,410
બાથિંડા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

બાથિંડા : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,540.00
-600.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,140 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,960 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,030 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,190 -60.00
બાથિંડા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,140
બાથિંડા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,010
બાથિંડા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,324
બાથિંડા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,010
બાથિંડા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,140
બાથિંડા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,820
બાથિંડા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,750
બાથિંડા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,734
બાથિંડા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,390
બાથિંડા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,750
બાથિંડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,800
બાથિંડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,170
બાથિંડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,502
બાથિંડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,800
બાથિંડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,500
બાથિંડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,830
બાથિંડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,600
બાથિંડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,984
બાથિંડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,730
બાથિંડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,800
બાથિંડા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ