દેવભૂમિ દ્વારકા, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

દેવભૂમિ દ્વારકા : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
59,940
-90.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 60,030 +180.00
05 જૂન 2023 59,850 +240.00
04 જૂન 2023 59,610 +10.00
03 જૂન 2023 59,600 +0.00
02 જૂન 2023 59,600 -660.00
01 જૂન 2023 60,260 +10.00
31 મે 2023 60,250 +10.00
30 મે 2023 60,240 +510.00
29 મે 2023 59,730 +80.00
28 મે 2023 59,650 +10.00
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,260
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,600
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,825
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,260
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 60,030
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,670
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,640
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,595
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,090
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,250
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,320
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,600
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,324
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,600
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,090
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,840
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,040
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,862
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,960
દેવભૂમિ દ્વારકા સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,600
દેવભૂમિ દ્વારકા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

દેવભૂમિ દ્વારકા : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
71,960.00
-160.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 72,120 +50.00
05 જૂન 2023 72,070 -100.00
04 જૂન 2023 72,170 +0.00
03 જૂન 2023 72,170 +10.00
02 જૂન 2023 72,160 -630.00
01 જૂન 2023 72,790 +470.00
31 મે 2023 72,320 +1,080.00
30 મે 2023 71,240 -30.00
29 મે 2023 71,270 -180.00
28 મે 2023 71,450 +10.00
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,790
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,070
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,247
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,790
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 72,120
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,090
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,360
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,863
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,500
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,320
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,280
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,310
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,912
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,390
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,500
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,380
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,930
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,070
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,540
દેવભૂમિ દ્વારકા ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,380
દેવભૂમિ દ્વારકા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ