મધ્યપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મધ્યપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 24 મે 2024 71,790
અલીરાજપુર 24 મે 2024 71,790
અનુપુર 24 મે 2024 71,790
અશોકનગર 24 મે 2024 71,790
બાલાઘાટ 24 મે 2024 71,790
બરવાની 24 મે 2024 71,790
બેતુલ 24 મે 2024 71,790
ભીંડ 24 મે 2024 71,790
ભોપાલ 24 મે 2024 71,790
બુરહાનપુર 24 મે 2024 71,790
છત્રપુર 24 મે 2024 71,790
છિંદવાડા 24 મે 2024 71,790
દામોહ 24 મે 2024 71,790
દતિયા 24 મે 2024 71,790
દેવાસ 24 મે 2024 71,790
ધર 24 મે 2024 71,790
ડિંડોરી 24 મે 2024 71,790
ગુના 24 મે 2024 71,790
ગ્વાલિયર 24 મે 2024 71,790
હરદા 24 મે 2024 71,790
હોશંગાબાદ 24 મે 2024 71,790
ઇન્દોર 24 મે 2024 71,790
જબલપુર 24 મે 2024 71,790
ઝાબુઆ 24 મે 2024 71,790
કટની 24 મે 2024 71,790
ખંડવા 24 મે 2024 71,790
ખારગોન 24 મે 2024 71,790
માંડલા 24 મે 2024 71,790
મંદસૌર 24 મે 2024 71,790
મુરેના 24 મે 2024 71,790
નરસિંહપુર 24 મે 2024 71,790
નીમચ 24 મે 2024 71,790
પન્ના 24 મે 2024 71,790
રાયસેન 24 મે 2024 71,790
રાજગgarh 24 મે 2024 71,790
રતલામ 24 મે 2024 71,790
રીવા 24 મે 2024 71,790
સાગર 24 મે 2024 71,790
સતના 24 મે 2024 71,790
સિહોર 24 મે 2024 71,790
સિઓની 24 મે 2024 71,790
શાહડોલ 24 મે 2024 71,790
શાજાપુર 24 મે 2024 71,790
શીઓપુર 24 મે 2024 71,790
શિવપુરી 24 મે 2024 71,790
સીધી 24 મે 2024 71,790
સિંગરૌલી 24 મે 2024 71,790
ટીકમગ. 24 મે 2024 71,790
ઉજ્જૈન 24 મે 2024 71,790
ઉમરિયા 24 મે 2024 71,790
વિદિશા 24 મે 2024 71,790

મધ્યપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 24 મે 2024 90,440
અલીરાજપુર 24 મે 2024 90,440
અનુપુર 24 મે 2024 90,440
અશોકનગર 24 મે 2024 90,440
બાલાઘાટ 24 મે 2024 90,440
બરવાની 24 મે 2024 90,440
બેતુલ 24 મે 2024 90,440
ભીંડ 24 મે 2024 90,440
ભોપાલ 24 મે 2024 90,440
બુરહાનપુર 24 મે 2024 90,440
છત્રપુર 24 મે 2024 90,440
છિંદવાડા 24 મે 2024 90,440
દામોહ 24 મે 2024 90,440
દતિયા 24 મે 2024 90,440
દેવાસ 24 મે 2024 90,440
ધર 24 મે 2024 90,440
ડિંડોરી 24 મે 2024 90,440
ગુના 24 મે 2024 90,440
ગ્વાલિયર 24 મે 2024 90,440
હરદા 24 મે 2024 90,440
હોશંગાબાદ 24 મે 2024 90,440
ઇન્દોર 24 મે 2024 90,440
જબલપુર 24 મે 2024 90,440
ઝાબુઆ 24 મે 2024 90,440
કટની 24 મે 2024 90,440
ખંડવા 24 મે 2024 90,440
ખારગોન 24 મે 2024 90,440
માંડલા 24 મે 2024 90,440
મંદસૌર 24 મે 2024 90,440
મુરેના 24 મે 2024 90,440
નરસિંહપુર 24 મે 2024 90,440
નીમચ 24 મે 2024 90,440
પન્ના 24 મે 2024 90,440
રાયસેન 24 મે 2024 90,440
રાજગgarh 24 મે 2024 90,440
રતલામ 24 મે 2024 90,440
રીવા 24 મે 2024 90,440
સાગર 24 મે 2024 90,440
સતના 24 મે 2024 90,440
સિહોર 24 મે 2024 90,440
સિઓની 24 મે 2024 90,440
શાહડોલ 24 મે 2024 90,440
શાજાપુર 24 મે 2024 90,440
શીઓપુર 24 મે 2024 90,440
શિવપુરી 24 મે 2024 90,440
સીધી 24 મે 2024 90,440
સિંગરૌલી 24 મે 2024 90,440
ટીકમગ. 24 મે 2024 90,440
ઉજ્જૈન 24 મે 2024 90,440
ઉમરિયા 24 મે 2024 90,440
વિદિશા 24 મે 2024 90,440