તાપી, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

તાપી : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,630
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,630 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,630 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,360 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,260 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,300 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,290 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,890 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,890 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,880 -320.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,200 -520.00
તાપી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,720
તાપી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
તાપી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,167
તાપી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,510
તાપી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,630
તાપી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,410
તાપી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,560
તાપી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,053
તાપી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,770
તાપી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,560
તાપી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
તાપી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,440
તાપી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,144
તાપી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,110
તાપી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,980
તાપી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,040
તાપી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,110
તાપી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,977
તાપી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,530
તાપી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,180
તાપી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

તાપી : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,500.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,500 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,500 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,550 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,120 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,230 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,230 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,560 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,550 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,550 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,170 +370.00
તાપી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
તાપી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,550
તાપી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,448
તાપી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,410
તાપી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,500
તાપી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,940
તાપી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,750
તાપી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,083
તાપી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,770
તાપી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,780
તાપી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,880
તાપી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,520
તાપી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,555
તાપી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,640
તાપી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,520
તાપી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,500
તાપી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,210
તાપી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,990
તાપી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,500
તાપી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,410
તાપી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ