વાનાપાર્થી, તેલંગાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

વાનાપાર્થી : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,650
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,650 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,640 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,370 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,280 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,310 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,310 +410.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,900 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,900 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,900 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,210 -520.00
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,730
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,530
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,181
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,530
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,650
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,430
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,580
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,068
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,780
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,580
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,156
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,000
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,050
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,120
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,989
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,540
વાનાપાર્થી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,190
વાનાપાર્થી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

વાનાપાર્થી : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,520.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,520 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,510 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,560 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,130 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,250 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,240 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,570 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,570 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,560 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,180 +360.00
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,520
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,560
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,462
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,430
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,520
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,950
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,770
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,099
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,790
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,790
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,540
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,572
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,650
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,540
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,520
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,220
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,006
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,520
વાનાપાર્થી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,430
વાનાપાર્થી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ