શિવગંગા, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

શિવગંગા : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,870
+210.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,660 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 52,000 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,720 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,720 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,720 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,710 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,440 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,340 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,380 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,380 +410.00
શિવગંગા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,800
શિવગંગા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,600
શિવગંગા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,256
શિવગંગા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,600
શિવગંગા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,660
શિવગંગા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,490
શિવગંગા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,640
શિવગંગા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,133
શિવગંગા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,850
શિવગંગા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,640
શિવગંગા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,060
શિવગંગા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,520
શિવગંગા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,224
શિવગંગા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,190
શિવગંગા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,060
શિવગંગા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,120
શિવગંગા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,190
શિવગંગા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,056
શિવગંગા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,610
શિવગંગા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,260
શિવગંગા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

શિવગંગા : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,370.00
+180.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,190 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 58,020 -1,590.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,610 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,600 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,600 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,590 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,640 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,210 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,330 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,320 +1,670.00
શિવગંગા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
શિવગંગા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,190
શિવગંગા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,556
શિવગંગા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,510
શિવગંગા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,190
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,840
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,174
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,870
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,870
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,980
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,620
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,652
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,730
શિવગંગા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,620
શિવગંગા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,600
શિવગંગા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,300
શિવગંગા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,087
શિવગંગા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,600
શિવગંગા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,510
શિવગંગા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ