કુર્નૂલ, આંધ્રપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કુર્નૂલ : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2023
62,830
+210.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 62,620 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,670 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 61,670 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 61,660 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 61,660 +310.00
23 નવેમ્બર 2023 61,350 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,290 -180.00
21 નવેમ્બર 2023 61,470 +500.00
20 નવેમ્બર 2023 60,970 -30.00
19 નવેમ્બર 2023 61,000 +0.00
કુર્નૂલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,620
કુર્નૂલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,860
કુર્નૂલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,947
કુર્નૂલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,960
કુર્નૂલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 62,620
કુર્નૂલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,430
કુર્નૂલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,640
કુર્નૂલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,291
કુર્નૂલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,590
કુર્નૂલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,080
કુર્નૂલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,640
કુર્નૂલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,380
કુર્નૂલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,014
કુર્નૂલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,580
કુર્નૂલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,590
કુર્નૂલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,620
કુર્નૂલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,390
કુર્નૂલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,049
કુર્નૂલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,430
કુર્નૂલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,530
કુર્નૂલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કુર્નૂલ : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2023
75,950.00
+380.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 75,570 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,280 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,270 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 74,260 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 74,260 +1,020.00
23 નવેમ્બર 2023 73,240 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,110 -460.00
21 નવેમ્બર 2023 73,570 +560.00
20 નવેમ્બર 2023 73,010 -460.00
19 નવેમ્બર 2023 73,470 +0.00
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,570
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,210
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,506
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,500
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 75,570
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,060
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,830
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,706
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,890
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,850
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,950
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,880
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,306
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,940
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,890
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,520
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,000
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,178
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,170
કુર્નૂલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,520
કુર્નૂલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ