આસામ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

આસામ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 07 જૂન 2023 59,990
બાર્પેટા 07 જૂન 2023 59,990
બિસ્નાથ 07 જૂન 2023 59,990
બોન્ગાગાંવ 07 જૂન 2023 59,990
કચર 07 જૂન 2023 59,990
ચરૈડો 07 જૂન 2023 59,990
ચિરંગ 07 જૂન 2023 59,990
દારંગ 07 જૂન 2023 59,990
ધેમાજી 07 જૂન 2023 59,990
ધુબૂરી 07 જૂન 2023 59,990
ડિબ્રુગarh 07 જૂન 2023 59,990
દિમા હાસો 07 જૂન 2023 59,990
ગોલપરા 07 જૂન 2023 59,990
ગોલાઘાટ 07 જૂન 2023 59,990
હીલાકાંડી 07 જૂન 2023 59,990
હોજાઈ 07 જૂન 2023 59,990
જોરહટ 07 જૂન 2023 59,990
કામરૂપ 07 જૂન 2023 59,990
કામરૂપ મેટ્રો 07 જૂન 2023 59,990
કરબી એંગલોંગ 07 જૂન 2023 59,990
કરીમગંજ 07 જૂન 2023 59,990
કોકરાઝાર 07 જૂન 2023 59,990
લખીમપુર 07 જૂન 2023 59,990
માજુલી 07 જૂન 2023 59,990
મોરીગાંવ 07 જૂન 2023 59,990
નાગાંવ 07 જૂન 2023 59,990
નલબારી 07 જૂન 2023 59,990
સિબસાગર 07 જૂન 2023 59,990
સોનીતપુર 07 જૂન 2023 59,990
ટીનસુકિયા 07 જૂન 2023 59,990
ઉદલગુરી 07 જૂન 2023 59,990
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 07 જૂન 2023 59,990

આસામ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 07 જૂન 2023 72,080
બાર્પેટા 07 જૂન 2023 72,080
બિસ્નાથ 07 જૂન 2023 72,080
બોન્ગાગાંવ 07 જૂન 2023 72,080
કચર 07 જૂન 2023 72,080
ચરૈડો 07 જૂન 2023 72,080
ચિરંગ 07 જૂન 2023 72,080
દારંગ 07 જૂન 2023 72,080
ધેમાજી 07 જૂન 2023 72,080
ધુબૂરી 07 જૂન 2023 72,080
ડિબ્રુગarh 07 જૂન 2023 72,080
દિમા હાસો 07 જૂન 2023 72,080
ગોલપરા 07 જૂન 2023 72,080
ગોલાઘાટ 07 જૂન 2023 72,080
હીલાકાંડી 07 જૂન 2023 72,080
હોજાઈ 07 જૂન 2023 72,080
જોરહટ 07 જૂન 2023 72,080
કામરૂપ 07 જૂન 2023 72,080
કામરૂપ મેટ્રો 07 જૂન 2023 72,080
કરબી એંગલોંગ 07 જૂન 2023 72,080
કરીમગંજ 07 જૂન 2023 72,080
કોકરાઝાર 07 જૂન 2023 72,080
લખીમપુર 07 જૂન 2023 72,080
માજુલી 07 જૂન 2023 72,080
મોરીગાંવ 07 જૂન 2023 72,080
નાગાંવ 07 જૂન 2023 72,080
નલબારી 07 જૂન 2023 72,080
સિબસાગર 07 જૂન 2023 72,080
સોનીતપુર 07 જૂન 2023 72,080
ટીનસુકિયા 07 જૂન 2023 72,080
ઉદલગુરી 07 જૂન 2023 72,080
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 07 જૂન 2023 72,080