આસામ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

આસામ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 24 જુલાઈ 2024 68,870
બાર્પેટા 24 જુલાઈ 2024 68,870
બિસ્નાથ 24 જુલાઈ 2024 68,870
બોન્ગાગાંવ 24 જુલાઈ 2024 68,870
કચર 24 જુલાઈ 2024 68,870
ચરૈડો 24 જુલાઈ 2024 68,870
ચિરંગ 24 જુલાઈ 2024 68,870
દારંગ 24 જુલાઈ 2024 68,870
ધેમાજી 24 જુલાઈ 2024 68,870
ધુબૂરી 24 જુલાઈ 2024 68,870
ડિબ્રુગarh 24 જુલાઈ 2024 68,870
દિમા હાસો 24 જુલાઈ 2024 68,870
ગોલપરા 24 જુલાઈ 2024 68,870
ગોલાઘાટ 24 જુલાઈ 2024 68,870
હીલાકાંડી 24 જુલાઈ 2024 68,870
હોજાઈ 24 જુલાઈ 2024 68,870
જોરહટ 24 જુલાઈ 2024 68,870
કામરૂપ 24 જુલાઈ 2024 68,870
કામરૂપ મેટ્રો 24 જુલાઈ 2024 68,870
કરબી એંગલોંગ 24 જુલાઈ 2024 68,870
કરીમગંજ 24 જુલાઈ 2024 68,870
કોકરાઝાર 24 જુલાઈ 2024 68,870
લખીમપુર 24 જુલાઈ 2024 68,870
માજુલી 24 જુલાઈ 2024 68,870
મોરીગાંવ 24 જુલાઈ 2024 68,870
નાગાંવ 24 જુલાઈ 2024 68,870
નલબારી 24 જુલાઈ 2024 68,870
સિબસાગર 24 જુલાઈ 2024 68,870
સોનીતપુર 24 જુલાઈ 2024 68,870
ટીનસુકિયા 24 જુલાઈ 2024 68,870
ઉદલગુરી 24 જુલાઈ 2024 68,870
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 24 જુલાઈ 2024 68,870

આસામ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 24 જુલાઈ 2024 85,170
બાર્પેટા 24 જુલાઈ 2024 85,170
બિસ્નાથ 24 જુલાઈ 2024 85,170
બોન્ગાગાંવ 24 જુલાઈ 2024 85,170
કચર 24 જુલાઈ 2024 85,170
ચરૈડો 24 જુલાઈ 2024 85,170
ચિરંગ 24 જુલાઈ 2024 85,170
દારંગ 24 જુલાઈ 2024 85,170
ધેમાજી 24 જુલાઈ 2024 85,170
ધુબૂરી 24 જુલાઈ 2024 85,170
ડિબ્રુગarh 24 જુલાઈ 2024 85,170
દિમા હાસો 24 જુલાઈ 2024 85,170
ગોલપરા 24 જુલાઈ 2024 85,170
ગોલાઘાટ 24 જુલાઈ 2024 85,170
હીલાકાંડી 24 જુલાઈ 2024 85,170
હોજાઈ 24 જુલાઈ 2024 85,170
જોરહટ 24 જુલાઈ 2024 85,170
કામરૂપ 24 જુલાઈ 2024 85,170
કામરૂપ મેટ્રો 24 જુલાઈ 2024 85,170
કરબી એંગલોંગ 24 જુલાઈ 2024 85,170
કરીમગંજ 24 જુલાઈ 2024 85,170
કોકરાઝાર 24 જુલાઈ 2024 85,170
લખીમપુર 24 જુલાઈ 2024 85,170
માજુલી 24 જુલાઈ 2024 85,170
મોરીગાંવ 24 જુલાઈ 2024 85,170
નાગાંવ 24 જુલાઈ 2024 85,170
નલબારી 24 જુલાઈ 2024 85,170
સિબસાગર 24 જુલાઈ 2024 85,170
સોનીતપુર 24 જુલાઈ 2024 85,170
ટીનસુકિયા 24 જુલાઈ 2024 85,170
ઉદલગુરી 24 જુલાઈ 2024 85,170
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 24 જુલાઈ 2024 85,170