તામિલનાડુ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તામિલનાડુ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જૂન 2023 60,360
ચેન્નાઈ 02 જૂન 2023 60,360
કોઈમ્બતુર 02 જૂન 2023 60,360
કુડલોર 02 જૂન 2023 60,360
ધર્મપુરી 02 જૂન 2023 60,360
ડીંડિગુલ 02 જૂન 2023 60,360
ઇરોડ 02 જૂન 2023 60,360
કાંચીપુરમ 02 જૂન 2023 60,360
કન્નિયકુમારી 02 જૂન 2023 60,360
કરુર 02 જૂન 2023 60,360
કૃષ્ણગિરિ 02 જૂન 2023 60,360
મદુરાઇ 02 જૂન 2023 60,360
નાગપટ્ટિનમ્ 02 જૂન 2023 60,360
નમક્કલ 02 જૂન 2023 60,360
નીલગિરિસ 02 જૂન 2023 60,360
પેરામબલુર 02 જૂન 2023 60,360
પુદુક્કોટાઇ 02 જૂન 2023 60,360
રામાનાથપુરમ 02 જૂન 2023 60,360
સાલેમ 02 જૂન 2023 60,360
શિવગંગા 02 જૂન 2023 60,360
ટેની 02 જૂન 2023 60,360
થંજાવુર 02 જૂન 2023 60,360
તિરુવરુર 02 જૂન 2023 60,360
તિરુચિચિરપલ્લી 02 જૂન 2023 60,360
તિરુનેલવેલી 02 જૂન 2023 60,360
તિરુપુર 02 જૂન 2023 60,360
તિરુવલ્લુર 02 જૂન 2023 60,360
તિરુવન્નામla 02 જૂન 2023 60,360
તુટીકોરિન 02 જૂન 2023 60,360
વેલોર 02 જૂન 2023 60,360
વિલુપુરમ 02 જૂન 2023 60,360
વિરુદુનગર 02 જૂન 2023 60,360

તામિલનાડુ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જૂન 2023 73,060
ચેન્નાઈ 02 જૂન 2023 73,060
કોઈમ્બતુર 02 જૂન 2023 73,060
કુડલોર 02 જૂન 2023 73,060
ધર્મપુરી 02 જૂન 2023 73,060
ડીંડિગુલ 02 જૂન 2023 73,060
ઇરોડ 02 જૂન 2023 73,060
કાંચીપુરમ 02 જૂન 2023 73,060
કન્નિયકુમારી 02 જૂન 2023 73,060
કરુર 02 જૂન 2023 73,060
કૃષ્ણગિરિ 02 જૂન 2023 73,060
મદુરાઇ 02 જૂન 2023 73,060
નાગપટ્ટિનમ્ 02 જૂન 2023 73,060
નમક્કલ 02 જૂન 2023 73,060
નીલગિરિસ 02 જૂન 2023 73,060
પેરામબલુર 02 જૂન 2023 73,060
પુદુક્કોટાઇ 02 જૂન 2023 73,060
રામાનાથપુરમ 02 જૂન 2023 73,060
સાલેમ 02 જૂન 2023 73,060
શિવગંગા 02 જૂન 2023 73,060
ટેની 02 જૂન 2023 73,060
થંજાવુર 02 જૂન 2023 73,060
તિરુવરુર 02 જૂન 2023 73,060
તિરુચિચિરપલ્લી 02 જૂન 2023 73,060
તિરુનેલવેલી 02 જૂન 2023 73,060
તિરુપુર 02 જૂન 2023 73,060
તિરુવલ્લુર 02 જૂન 2023 73,060
તિરુવન્નામla 02 જૂન 2023 73,060
તુટીકોરિન 02 જૂન 2023 73,060
વેલોર 02 જૂન 2023 73,060
વિલુપુરમ 02 જૂન 2023 73,060
વિરુદુનગર 02 જૂન 2023 73,060