તામિલનાડુ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તામિલનાડુ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
ચેન્નાઈ 24 જુલાઈ 2024 68,920
કોઈમ્બતુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
કુડલોર 24 જુલાઈ 2024 68,920
ધર્મપુરી 24 જુલાઈ 2024 68,920
ડીંડિગુલ 24 જુલાઈ 2024 68,920
ઇરોડ 24 જુલાઈ 2024 68,920
કાંચીપુરમ 24 જુલાઈ 2024 68,920
કન્નિયકુમારી 24 જુલાઈ 2024 68,920
કરુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
કૃષ્ણગિરિ 24 જુલાઈ 2024 68,920
મદુરાઇ 24 જુલાઈ 2024 68,920
નાગપટ્ટિનમ્ 24 જુલાઈ 2024 68,920
નમક્કલ 24 જુલાઈ 2024 68,920
નીલગિરિસ 24 જુલાઈ 2024 68,920
પેરામબલુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
પુદુક્કોટાઇ 24 જુલાઈ 2024 68,920
રામાનાથપુરમ 24 જુલાઈ 2024 68,920
સાલેમ 24 જુલાઈ 2024 68,920
શિવગંગા 24 જુલાઈ 2024 68,920
ટેની 24 જુલાઈ 2024 68,920
થંજાવુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
તિરુવરુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
તિરુચિચિરપલ્લી 24 જુલાઈ 2024 68,920
તિરુનેલવેલી 24 જુલાઈ 2024 68,920
તિરુપુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
તિરુવલ્લુર 24 જુલાઈ 2024 68,920
તિરુવન્નામla 24 જુલાઈ 2024 68,920
તુટીકોરિન 24 જુલાઈ 2024 68,920
વેલોર 24 જુલાઈ 2024 68,920
વિલુપુરમ 24 જુલાઈ 2024 68,920
વિરુદુનગર 24 જુલાઈ 2024 68,920

તામિલનાડુ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
ચેન્નાઈ 24 જુલાઈ 2024 85,230
કોઈમ્બતુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
કુડલોર 24 જુલાઈ 2024 85,230
ધર્મપુરી 24 જુલાઈ 2024 85,230
ડીંડિગુલ 24 જુલાઈ 2024 85,230
ઇરોડ 24 જુલાઈ 2024 85,230
કાંચીપુરમ 24 જુલાઈ 2024 85,230
કન્નિયકુમારી 24 જુલાઈ 2024 85,230
કરુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
કૃષ્ણગિરિ 24 જુલાઈ 2024 85,230
મદુરાઇ 24 જુલાઈ 2024 85,230
નાગપટ્ટિનમ્ 24 જુલાઈ 2024 85,230
નમક્કલ 24 જુલાઈ 2024 85,230
નીલગિરિસ 24 જુલાઈ 2024 85,230
પેરામબલુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
પુદુક્કોટાઇ 24 જુલાઈ 2024 85,230
રામાનાથપુરમ 24 જુલાઈ 2024 85,230
સાલેમ 24 જુલાઈ 2024 85,230
શિવગંગા 24 જુલાઈ 2024 85,230
ટેની 24 જુલાઈ 2024 85,230
થંજાવુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
તિરુવરુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
તિરુચિચિરપલ્લી 24 જુલાઈ 2024 85,230
તિરુનેલવેલી 24 જુલાઈ 2024 85,230
તિરુપુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
તિરુવલ્લુર 24 જુલાઈ 2024 85,230
તિરુવન્નામla 24 જુલાઈ 2024 85,230
તુટીકોરિન 24 જુલાઈ 2024 85,230
વેલોર 24 જુલાઈ 2024 85,230
વિલુપુરમ 24 જુલાઈ 2024 85,230
વિરુદુનગર 24 જુલાઈ 2024 85,230