પાટણ, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાટણ : સોનાનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
58,940
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,940 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,200 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,190 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,190 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,070 -550.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,620 +150.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,470 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,460 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,220 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,220 +0.00
પાટણ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,620
પાટણ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,780
પાટણ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,214
પાટણ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,560
પાટણ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 58,940
પાટણ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
પાટણ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,370
પાટણ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,035
પાટણ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,410
પાટણ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,520
પાટણ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,090
પાટણ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,340
પાટણ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,301
પાટણ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,340
પાટણ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,090
પાટણ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,260
પાટણ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,210
પાટણ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,210
પાટણ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,260
પાટણ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,330
પાટણ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પાટણ : ચાંદીનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
72,090.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,090 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,310 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,310 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,300 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,040 -150.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,190 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,520 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,510 +420.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,090 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,080 +0.00
પાટણ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,930
પાટણ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,820
પાટણ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,605
પાટણ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,920
પાટણ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 72,090
પાટણ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,500
પાટણ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,980
પાટણ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,160
પાટણ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,150
પાટણ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,500
પાટણ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,510
પાટણ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,010
પાટણ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,708
પાટણ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,010
પાટણ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,590
પાટણ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,070
પાટણ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,380
પાટણ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,539
પાટણ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,790
પાટણ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,000
પાટણ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ