પાલઘર, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાલઘર : સોનાનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
48,610
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 48,390 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,400 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,320 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,300 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,150 +10.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,140 +220.00
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,040
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,370
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,154
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,410
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 48,390
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,640
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,650
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,711
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,220
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,650
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,410
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,960
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,288
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,410
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,270
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,530
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,940
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,854
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,940
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,410
પાલઘર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પાલઘર : ચાંદીનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
67,140.00
+1,180.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 65,960 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,030 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,190 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,250 +560.00
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 65,960
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,010
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,134
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,010
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 65,960
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,820
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,750
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,734
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,390
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,750
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,170
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,502
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,500
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,830
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,600
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,984
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,730
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,800
પાલઘર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ