પાલઘર, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાલઘર : સોનાનો દર

02 ઓક્ટોબર 2022
50,160
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ઓક્ટોબર 2022 50,160 +0.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 50,160 +90.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,070 +150.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,480 +200.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,280 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 -590.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,140 +600.00
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 50,160
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,160
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,160
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,160
પાલઘર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,160
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,720
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,280
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,004
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,110
પાલઘર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,160
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,790
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,759
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
પાલઘર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,800
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,986
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
પાલઘર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
પાલઘર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પાલઘર : ચાંદીનો દર

02 ઓક્ટોબર 2022
56,800.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ઓક્ટોબર 2022 56,800 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 56,790 +790.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,000 -440.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,340 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,220 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,180 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,170 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,170 -1,730.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 57,900 +690.00
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 56,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 56,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,800
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,900
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,350
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,427
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,350
પાલઘર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,790
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,430
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,020
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,931
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
પાલઘર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,030
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,680
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,009
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
પાલઘર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,700
પાલઘર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ