કોલ્લમ, કેરળ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોલ્લમ : સોનાનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
57,860
-190.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,050 -750.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,800 -240.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 59,040 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,300 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,300 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,290 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,170 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,730 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,570 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,570 +240.00
કોલ્લમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,730
કોલ્લમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,050
કોલ્લમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,253
કોલ્લમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,660
કોલ્લમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 58,050
કોલ્લમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,710
કોલ્લમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,480
કોલ્લમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,135
કોલ્લમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,520
કોલ્લમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,620
કોલ્લમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,200
કોલ્લમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,440
કોલ્લમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,403
કોલ્લમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,440
કોલ્લમ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,200
કોલ્લમ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,360
કોલ્લમ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
કોલ્લમ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,311
કોલ્લમ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,360
કોલ્લમ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,430
કોલ્લમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કોલ્લમ : ચાંદીનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
70,600.00
-130.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,730 -1,150.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,880 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,220 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,440 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,430 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,430 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,310 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,640 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,640 +430.00
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,060
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,730
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,629
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,050
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 70,730
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,630
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,100
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,285
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,280
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,630
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,640
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,130
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,836
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,130
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,720
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,200
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,500
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,663
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,920
કોલ્લમ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,120
કોલ્લમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ