હૈદરાબાદ, તેલંગાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

હૈદરાબાદ : સોનાનો દર

આજે 23 ઓક્ટોબર 2021
48,590
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 ઓક્ટોબર 2021 48,590 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,690 +230.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,460 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,470 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,390 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,380 +150.00
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,110
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,440
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,264
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,480
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (22 ઓક્ટોબર) 48,590
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,710
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,730
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,785
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,300
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,730
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,490
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,030
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,363
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,490
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,340
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,610
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,010
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,931
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,010
હૈદરાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,490
હૈદરાબાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

હૈદરાબાદ : ચાંદીનો દર

આજે 23 ઓક્ટોબર 2021
66,640.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 ઓક્ટોબર 2021 66,640 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,250 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,060 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,850 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,850 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,130 -160.00
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,250
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,110
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,570
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,110
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (22 ઓક્ટોબર) 66,640
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,930
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,850
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,832
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,490
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,850
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,910
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,270
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,602
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,910
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,600
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,940
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,710
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,094
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,840
હૈદરાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,910
હૈદરાબાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ