ધર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ધર : સોનાનો દર

03 ઓક્ટોબર 2022
50,370
+150.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 ઓક્ટોબર 2022 50,220 +0.00
01 ઓક્ટોબર 2022 50,220 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 50,210 +80.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,130 +160.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,530 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,340 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,610 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,600 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,600 -590.00
ધર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 50,220
ધર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,220
ધર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,220
ધર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,220
ધર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (02 ઓક્ટોબર) 50,220
ધર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,770
ધર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,340
ધર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,058
ધર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,160
ધર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,210
ધર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
ધર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,850
ધર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,814
ધર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
ધર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,850
ધર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,400
ધર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
ધર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,039
ધર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
ધર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,550
ધર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ધર : ચાંદીનો દર

03 ઓક્ટોબર 2022
57,450.00
+590.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 ઓક્ટોબર 2022 56,860 +0.00
01 ઓક્ટોબર 2022 56,860 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 56,850 +790.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,060 -440.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,400 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,280 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,240 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,230 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,230 -1,730.00
ધર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 56,860
ધર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,860
ધર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 56,860
ધર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,860
ધર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (02 ઓક્ટોબર) 56,860
ધર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,960
ધર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,410
ધર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,486
ધર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,410
ધર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,850
ધર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
ધર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,080
ધર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,992
ધર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
ધર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,080
ધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,920
ધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,740
ધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,069
ધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
ધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,760
ધર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ