હાથરસ, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

હાથરસ : સોનાનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
63,290
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 63,290 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,560 -320.00
29 નવેમ્બર 2023 62,880 +340.00
28 નવેમ્બર 2023 62,540 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,590 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 61,580 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 61,580 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 61,570 +300.00
23 નવેમ્બર 2023 61,270 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,210 -180.00
હાથરસ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,290
હાથરસ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,290
હાથરસ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,290
હાથરસ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,290
હાથરસ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,290
હાથરસ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,880
હાથરસ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,780
હાથરસ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,988
હાથરસ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,880
હાથરસ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,560
હાથરસ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,350
હાથરસ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,560
હાથરસ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,213
હાથરસ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,520
હાથરસ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,000
હાથરસ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
હાથરસ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,310
હાથરસ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,929
હાથરસ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
હાથરસ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,510
હાથરસ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

હાથરસ : ચાંદીનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
77,700.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 77,700 +420.00
30 નવેમ્બર 2023 77,280 +1,140.00
29 નવેમ્બર 2023 76,140 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,470 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,180 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,170 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 74,170 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 74,160 +1,020.00
23 નવેમ્બર 2023 73,140 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,010 -470.00
હાથરસ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,700
હાથરસ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 77,700
હાથરસ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 77,700
હાથરસ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,700
હાથરસ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,700
હાથરસ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,280
હાથરસ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,120
હાથરસ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,696
હાથરસ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,410
હાથરસ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,280
હાથરસ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 72,960
હાથરસ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,740
હાથરસ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,612
હાથરસ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,800
હાથરસ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,760
હાથરસ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
હાથરસ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,790
હાથરસ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,210
હાથરસ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
હાથરસ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,790
હાથરસ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ