પૂર્વ ખાસી હિલ્સ, મેઘાલય : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : સોનાનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
63,520
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 63,520 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,790 -330.00
29 નવેમ્બર 2023 63,120 +350.00
28 નવેમ્બર 2023 62,770 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,820 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 61,810 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 61,810 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 61,800 +300.00
23 નવેમ્બર 2023 61,500 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,440 -180.00
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,520
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,520
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,520
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,520
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,520
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,120
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,010
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,216
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 61,110
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,790
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,580
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,770
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,432
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,730
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,230
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,780
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,520
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,148
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,720
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,730
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : ચાંદીનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
77,990.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 77,990 +420.00
30 નવેમ્બર 2023 77,570 +1,150.00
29 નવેમ્બર 2023 76,420 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,750 +1,300.00
27 નવેમ્બર 2023 74,450 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 74,450 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 74,440 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 74,440 +1,030.00
23 નવેમ્બર 2023 73,410 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,280 -470.00
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,990
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 77,990
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 77,990
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,990
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,990
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,570
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,380
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,967
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,670
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,570
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,230
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,990
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,875
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 70,060
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 72,020
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,130
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,050
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,478
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,120
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 70,050
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ