અમદાવાદ, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

અમદાવાદ : સોનાનો દર

આજે 18 ઓક્ટોબર 2021
48,380
-720.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,370 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,220 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,200 +210.00
10 ઓક્ટોબર 2021 47,990 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 47,990 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 47,990 -80.00
અમદાવાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,100
અમદાવાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,430
અમદાવાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,178
અમદાવાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,470
અમદાવાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (17 ઓક્ટોબર) 49,100
અમદાવાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,700
અમદાવાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,710
અમદાવાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,772
અમદાવાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,290
અમદાવાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,710
અમદાવાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,480
અમદાવાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,020
અમદાવાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,352
અમદાવાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,480
અમદાવાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,330
અમદાવાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,600
અમદાવાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,000
અમદાવાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,916
અમદાવાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,000
અમદાવાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,480
અમદાવાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

અમદાવાદ : ચાંદીનો દર

આજે 18 ઓક્ટોબર 2021
64,840.00
+400.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,110 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,270 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,330 +560.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,770 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,770 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,770 +260.00
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,440
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,090
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,857
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,090
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (17 ઓક્ટોબર) 64,440
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,910
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,830
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,815
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,470
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,830
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,890
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,250
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,587
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,890
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,590
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,930
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,690
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,075
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,820
અમદાવાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,890
અમદાવાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ