શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર., પંજાબ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
59,930
-20.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 59,950 +180.00
05 જૂન 2023 59,770 +240.00
04 જૂન 2023 59,530 +0.00
03 જૂન 2023 59,530 +10.00
02 જૂન 2023 59,520 -660.00
01 જૂન 2023 60,180 +10.00
31 મે 2023 60,170 +10.00
30 મે 2023 60,160 +510.00
29 મે 2023 59,650 +80.00
28 મે 2023 59,570 +10.00
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,180
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,520
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,747
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,180
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 59,950
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,580
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,560
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,514
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,010
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,170
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,240
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,520
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,244
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,520
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,010
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,760
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,960
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,786
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,890
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,520
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
71,970.00
-60.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 72,030 +60.00
05 જૂન 2023 71,970 -110.00
04 જૂન 2023 72,080 +10.00
03 જૂન 2023 72,070 +0.00
02 જૂન 2023 72,070 -630.00
01 જૂન 2023 72,700 +480.00
31 મે 2023 72,220 +1,070.00
30 મે 2023 71,150 -30.00
29 મે 2023 71,180 -170.00
28 મે 2023 71,350 +0.00
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,970
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,153
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 72,030
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 77,990
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,270
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,765
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,400
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,220
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,180
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,210
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,813
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,290
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,400
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,290
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,850
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,981
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,450
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,290
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ