ગોપાલગંજ, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગોપાલગંજ : સોનાનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
49,010
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,280 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,130 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,110 +210.00
10 ઓક્ટોબર 2021 47,900 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 47,900 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 47,900 -80.00
07 ઓક્ટોબર 2021 47,980 +150.00
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,010
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,350
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,032
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,380
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 49,010
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,610
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,630
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,686
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,200
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,630
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,390
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,940
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,265
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,390
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,240
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,510
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,910
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,830
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,910
ગોપાલગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,390
ગોપાલગંજ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગોપાલગંજ : ચાંદીનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
64,330.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,000 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,160 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,220 +560.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,660 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,660 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,660 +260.00
07 ઓક્ટોબર 2021 62,400 +20.00
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,330
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,980
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,648
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 60,980
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 64,330
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,790
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,720
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,700
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,360
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,720
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,760
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,130
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,467
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,760
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,470
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,800
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,570
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,949
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,700
ગોપાલગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,760
ગોપાલગંજ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ