ભિવાની, હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભિવાની : સોનાનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
51,690
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 51,690 -210.00
30 જૂન 2022 51,900 -100.00
29 જૂન 2022 52,000 +180.00
28 જૂન 2022 51,820 +20.00
27 જૂન 2022 51,800 +30.00
26 જૂન 2022 51,770 +0.00
26 જૂન 2022 51,770 -140.00
21 જૂન 2022 51,910 -100.00
20 જૂન 2022 52,010 -160.00
19 જૂન 2022 52,170 +0.00
ભિવાની સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,690
ભિવાની સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,690
ભિવાની સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,690
ભિવાની સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
ભિવાની સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
ભિવાની સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,900
ભિવાની સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,360
ભિવાની સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,064
ભિવાની સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,030
ભિવાની સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,900
ભિવાની સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
ભિવાની સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,030
ભિવાની સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,896
ભિવાની સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,450
ભિવાની સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,090
ભિવાની સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,510
ભિવાની સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,390
ભિવાની સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,327
ભિવાની સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,780
ભિવાની સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,450
ભિવાની - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ભિવાની : ચાંદીનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
59,680.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 59,680 -750.00
30 જૂન 2022 60,430 -490.00
29 જૂન 2022 60,920 -420.00
28 જૂન 2022 61,340 +210.00
27 જૂન 2022 61,130 +250.00
26 જૂન 2022 60,880 +0.00
26 જૂન 2022 60,880 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,150 -200.00
20 જૂન 2022 62,350 -600.00
19 જૂન 2022 62,950 +0.00
ભિવાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,680
ભિવાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,680
ભિવાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,680
ભિવાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,680
ભિવાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 59,680
ભિવાની ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,780
ભિવાની ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,430
ભિવાની ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,457
ભિવાની ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,540
ભિવાની ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,430
ભિવાની ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,400
ભિવાની ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,110
ભિવાની ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,893
ભિવાની ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,400
ભિવાની ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,320
ભિવાની ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,600
ભિવાની ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,400
ભિવાની ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,755
ભિવાની ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,050
ભિવાની ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,400
ભિવાની - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ