વલસાડ, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

વલસાડ : સોનાનો દર

આજે 19 ઓક્ટોબર 2021
48,380
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
18 ઓક્ટોબર 2021 48,380 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,370 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,220 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,200 +210.00
10 ઓક્ટોબર 2021 47,990 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 47,990 +0.00
વલસાડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,100
વલસાડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,430
વલસાડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,189
વલસાડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,470
વલસાડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (18 ઓક્ટોબર) 48,380
વલસાડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,700
વલસાડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,710
વલસાડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,772
વલસાડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,290
વલસાડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,710
વલસાડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,480
વલસાડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,020
વલસાડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,352
વલસાડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,480
વલસાડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,330
વલસાડ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,600
વલસાડ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,000
વલસાડ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,916
વલસાડ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,000
વલસાડ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,480
વલસાડ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

વલસાડ : ચાંદીનો દર

આજે 19 ઓક્ટોબર 2021
64,840.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
18 ઓક્ટોબર 2021 64,840 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,110 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,270 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,330 +560.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,770 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,770 +0.00
વલસાડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,840
વલસાડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,090
વલસાડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,967
વલસાડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,090
વલસાડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (18 ઓક્ટોબર) 64,840
વલસાડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,910
વલસાડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,830
વલસાડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,815
વલસાડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,470
વલસાડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,830
વલસાડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,890
વલસાડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,250
વલસાડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,587
વલસાડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,890
વલસાડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,590
વલસાડ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,930
વલસાડ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,690
વલસાડ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,075
વલસાડ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,820
વલસાડ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,890
વલસાડ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ