શ્રીકાકુલમ, આંધ્રપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રીકાકુલમ : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,590
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,690 +230.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,460 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,470 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,390 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,380 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,230 +20.00
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,110
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,440
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,249
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,480
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,690
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,710
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,730
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,785
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,300
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,730
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,490
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,030
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,363
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,490
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,340
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,610
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,010
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,931
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,010
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,490
શ્રીકાકુલમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

શ્રીકાકુલમ : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,640.00
-610.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,250 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,060 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,850 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,850 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,130 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,290 -60.00
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,250
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,110
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,424
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,110
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,250
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,930
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,850
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,832
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,490
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,850
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,910
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,270
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,602
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,910
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,600
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,940
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,710
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,094
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,840
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,910
શ્રીકાકુલમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ