શ્રીકાકુલમ, આંધ્રપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રીકાકુલમ : સોનાનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
50,000
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 +200.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,360 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,630 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,630 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,620 -600.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,220 +600.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,620 +200.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,420 -90.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,510 -30.00
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,800
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,360
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,075
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,190
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 50,000
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,730
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,870
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,842
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,530
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,880
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,430
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,580
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,068
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,780
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,580
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,156
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
શ્રીકાકુલમ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,000
શ્રીકાકુલમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

શ્રીકાકુલમ : ચાંદીનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
56,530.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,530 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,430 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,310 -950.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,260 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,260 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,260 -1,740.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 58,000 +700.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,300 +970.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,330 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,630 -60.00
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 58,000
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,440
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,446
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,440
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 56,530
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,530
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,110
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,022
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,430
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,110
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,950
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,770
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,099
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,790
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,790
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,540
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,572
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,650
શ્રીકાકુલમ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,540
શ્રીકાકુલમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ